Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dolní Heřmanice - CZ063.3714.6114.617 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dolní Heřmanice

  Číslo obce PRVKUK 617
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.617
  Kód obce 595501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0617.01 Dolní Heřmanice 02908 29084
  CZ063.3714.6114.0617.02 Oslava 02909 29092
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Heřmanice se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 7 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Dolních Heřmanic a Oslavy. Místní částí Oslava protéká řeka Oslava. Rozsah zástavby je v rozmezí 463 - 495 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Heřmanice trvale bydlící 387 386 386 465 481 496 509
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 412 411 411 490 506 521 534
   Oslava trvale bydlící 59 59 59 56 54 53 51
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 84 84 84 81 79 78 76
   Obec Dolní Heřmanice celkem trvale bydlící 446 445 445 521 535 549 560
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 496 495 495 571 585 599 610
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
   Dolní Heřmanice 517 523 511 511 513 508 506 506 500 503 512 512 527 527 527 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Heřmanice 361 361 364 465 481 496 509
   Oslava - - - - - 53 51
   Obec Dolní Heřmanice celkem 361 361 364 465 481 549 560
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Heřmanice

   Obec Dolní Heřmanice má veřejný vodovod. Voda je přiváděna z ÚV Mostiště. Přívodný řad do VDJ D. Heřmanice 150 m3, s výškou hladiny 512,4/509,1 m.n.m., je napojen na přivaděč Velké Meziříčí - Velká Bíteš. Obec Dolní Heřmanice je z VDJ Dolní Heřmanice zásobena gravitačně.

    

   Místní (městská) část Oslava

   Místní část Oslava nemá veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni vodou ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Heřmanice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Oslava

   Obec bude připojena na přivaděč Velké Meziříčí - Velká Bíteš přes Dolní Heřmanice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní část Dolní Heřmanice se s novými vodními zdroji neuvažuje. Pro místní část Oslava se uvažuje se zásobením z ÚV Mostiště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dolní Heřmanice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Heřmanice - - - 465 481 496 509
   Oslava - - - - - - -
   Obec Dolní Heřmanice celkem - - - 465 481 496 509
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Heřmanice

   Místní část má z r. 2014 vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizaci o délce cca 3900 m z kameniny a mechanicko-biologickou ČOV. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Dolní Heřmanice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Oslava

    

   Místní (městská) část Oslava

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Heřmanice

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Oslava

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dolní Heřmanice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dolní Heřmanice 22 000,0 - 22 000,0
  Oslava 4 000,0 - 4 000,0
  Obec Dolní Heřmanice celkem 26 000,0 - 26 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.