Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hojanovice - CZ063.3304.6103.106 - stav 19. 8. 2019

 1. Obec

  Hojanovice

  Číslo obce PRVKUK 106
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.106
  Kód obce 547883
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0106.01 Hojanovice 04063 40631
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hojanovice se nachází severozápadně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká místní bezejmenný drobný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 464,0 – 482,0 m n. m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojanovice trvale bydlící 97 97 97 105 110 110 110
   přechodně bydlící 38 38 38 38 38 38 38
   celkem 135 135 135 143 148 148 148
   Obec Hojanovice celkem trvale bydlící 97 97 97 105 110 110 110
   přechodně bydlící 38 38 38 38 38 38 38
   celkem 135 135 135 143 148 148 148
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hojanovice 94 97 97 99 96 99 99 98 103 102 103 103 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojanovice 92 92 92 100 105 105 105
   Obec Hojanovice celkem 92 92 92 100 105 105 105
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Prameniště vodovodu jsou dvě. První prameniště leží východně od obce a je tvořeno 3 kopanými studnami (z betonových skruží DN 1000 mm hloubka 3 m). Ze studní je voda svedena do zemního železobetonového vodojemu o objemu 40 m3. Druhé prameniště se nachází severovýchodně od obce a je tvořeno 5 kopanými studnami (z betonových skruží DN 1000 mm hloubka 3 m). Ze studní je voda svedena do vodojemu.

   Ve studních je voda odkyselována, ve vodojemu se přidává chlor.

   Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z PVC DN 100 a 80 a z PE DN 32 mm v celkové délce cca 2500 m.

   Pro objekt ZOD je vybudován vlastní vodovod, prameniště tvoří tři studny, z nich je voda svedena do akumulační jímky, z kterého je gravitačně zásobeno družstvo.

    

   V rámci posílení vodovodu Hojanovice byla v roce 2010 realizována výstavba 4 kopaných studní, svodného řadu v celkové délce 674 m, vodojemu 40 m3 a vodovodních řadů v celkové délce cca 901 m.

   V roce 2019 byla povolena stavba vrtané studny o hloubce 80 m včetně jejího připojení do stávajícího vodojemu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se realizace nové kopané studny na pozemku p. č. 750 v k. ú. Hojanovice včetně jejího připojení do stávajícího vodojemu.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se uvažuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hojanovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojanovice - - - 100 105 105 105
   Obec Hojanovice celkem - - - 100 105 105 105
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 97 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se tento počet zvyšuje o 38 rekreantů.

   V obci byla v letech 2004 - 2005 vybudována splašková kanalizace v délce cca 180 m a čistírna odpadních vod pro 150 ekvivalentních obyvatel.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dokončení (dostavba) kanalizační sítě v obci v rozsahu cca 1 000 m. Výhledově se uvažuje s intenzifikací ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Hojanovice
   Nově napojené obce (místní části): není
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hojanovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hojanovice 1 851,0 2 000,0 3 851,0
  Obec Hojanovice celkem 1 851,0 2 000,0 3 851,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  19. 8. 2019 20/2019 administrativní opatření Hojanovice - vrtaná studna na pozemku p. č. 872/2 k. ú. Hojanovice, vrt HV1h – vrtaná studna o hloubce 80 m, vodovodní přípojka – napojení vodovodu do stávajícího VDJ délky cca 95 m.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.