Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Čejov - CZ063.3304.6103.105 - stav 7. 3. 2018

 1. Obec

  Čejov

  Číslo obce PRVKUK 105
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.105
  Kód obce 547735
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0105.01 Čejov 01904 19046
  CZ063.3304.6103.0105.02 Hadina 01905 19054
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čejov se nachází severovýchodně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 3 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Čejov a Hadina (1 km západně od Čejova). Obcí protéká místní drobný vodní tok - přítok Pstružního potoka. Rozsah zástavby je v rozmezí 490,0 – 510,0 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čejov trvale bydlící 421 420 420 492 506 519 530
   přechodně bydlící 228 228 227 120 120 120 120
   celkem 649 648 647 612 626 639 650
   Hadina trvale bydlící 18 18 18 25 25 26 26
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 48 48 48 55 55 56 56
   Obec Čejov celkem trvale bydlící 439 438 438 517 531 545 556
   přechodně bydlící 258 258 257 150 150 150 150
   celkem 697 696 695 667 681 695 706
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Čejov 445 513 525 533 541 563 570 590 589 604 616 616 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čejov 421 420 420 492 506 519 530
   Hadina - - - - - 26 26
   Obec Čejov celkem 421 420 420 492 506 545 556
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Čejov

   Prameniště vodovodu Čejov se nachází v severovýchodní části obce. Původní prameniště v lese je tvořeno 2 zářezy z děrované kameniny DN 125 délky 29 a 33,5 m. Další zdroj je kopaná studna DN 1500 mm hloubky 11 m, ze které je voda čerpána do pramenní sběrny. Z pramenní sběrny je voda gravitačně svedena do odkyselovací stanice u vodojemu (železobetonový, jednokomorový o objemu 60 m3).

   Posílení vodovodu tvoří kopaná studna DN 1500 mm hloubky 3 m položená jihovýchodně od obce. Ze studny je voda svedena do vodovodní sítě obce potrubím PVC DN 80 mm délky 630 m. Když není v síti odběr, tak voda natéká do vodojemu.

   Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště, délky řadů Litina DN 100 mm 1421 m, Litina DN 80 mm délky 330 m.

    

   V roce 2007 byla realizována výstavba přívodního a zásobovacího vodovodního řadu v celkové délce 695 m a vodojem 2x 50 m3 v rámci posílení a rozšíření vodovodu v obci.

   V roce 2008 byla relizována rekonstrukce vodovodu v celkové délce 328 m.

   V roce 2010 pro lokalitu rodinných domů Pod Plíhalovým rybníkem byl realizován vodovodní řad v celkové délce 373 m.

   V roce 2013 byl realizován vodovodní řad v délce 104,5 m.

   V roce 2018 byla povolena stavba posílení vodovodu, které obsahuje jímací objekty (kopaná studna S1 a S2, zářery), posilující vodovodní řad v celkové délce 1175 m a svodný řad v délce 98 m.

    

   Místní (městská) část Hadina

   V místní části Hadina je obyvatelstvo zásobeno z domovních studní. Množství a kvalita vody není známa. Rozsah zástavby je v rozmezí 482,0 – 486,0 m n. m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Čejov

   Navrhuje se vybudování úpravny vody a modernizace stávajícího vodojemu 2x 50 m3. Výhledově se navrhuje vyhledání nového posilujíícho vodního zdroje vody.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá její částečná obnova (rekonstrukce) včetně souvisejících objektů. Dále se předpokládá dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hadina

   V místní části se předpokládá vybudování nového místního vodního zdroje, úpravny vody a vodojemu. Dále se předpokládá vybudování vodovodní sítě.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje pro místní části Čejov a Hadina.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čejov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čejov - - - - 506 519 530
   Hadina - - - - - 26 26
   Obec Čejov celkem - - - - 506 545 556
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Čejov

   V místní části Čejov žije v současnosti 490 trvale bydlících obyvatel, napojených na stávající jednotnou kanalizační síť. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 120 rekreantů. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1970-75. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 5000 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 700. V posledních letech byl vybudován úsek délky 150 m z PVC DN 200 mm.

   Odpadní vody odtékají stávající kanalizací přes biologický rybník do vodního toku, nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na ČOV Humpolec.

    

   V roce 2008 byla realizována rekonstrukce splaškové kanalizace v délce 300 m.

   V roce 2010 pro lokalitu rodinných domů Pod Plíhalovým rybníkem byla realizována splašková kanalizace v celkové délce 320 m.

   V roce 2013 bylo provedeno dokončení splaškové kanalizace v délce 69,7 m.

    

   Místní (městská) část Hadina

   V místní části Hadina žije v současnosti 26 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Hadina nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Čejov

   Pro místní část Čejov se předpokládá výstavba nové splaškové kanalizace, která bude ukončena ČOV.

    

   V místní části se předpokládá výstavba ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Čejov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Místní (městská) část Hadina

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel místní části odpadní vody z jednotlivých domácností budou zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Čejov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Čejov 16 000,0 51 000,0 67 000,0
  Hadina 12 000,0 10 000,0 22 000,0
  Obec Čejov celkem 28 000,0 61 000,0 89 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  7. 3. 2018 19/2018 administrativní opatření Čejov - posílení vodovodu Čejov, na pozemcích p. č. 1633/1, 1579/1, 1579/2, 1644, 1491, 1462/5, st. 251, st. 252 k. ú. Čejov - Jímací objekty (kopaná studna S1 a S2) a zářezy, posilující řad v délce cca 1175 m a svodný řad v délce cca 98 m.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.