Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bystrá - CZ063.3304.6103.104 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bystrá

  Číslo obce PRVKUK 104
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.104
  Kód obce 561801
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0104.01 Bystrá 01662 16624
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bystrá se nachází jižně od města Humpolec., ve vzdálenosti cca 4 km. Obcí protéká místní vodní tok Bystrý potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 546,0 – 560,0 m n. m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bystrá trvale bydlící 88 88 88 119 115 130 135
   přechodně bydlící 73 73 73 65 71 68 72
   celkem 161 161 161 184 186 198 207
   Obec Bystrá celkem trvale bydlící 88 88 88 119 115 130 135
   přechodně bydlící 73 73 73 65 71 68 72
   celkem 161 161 161 184 186 198 207
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bystrá 92 108 120 119 121 118 113 109 117 118 115 115 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bystrá 65 67 71 58 63 64 70
   Obec Bystrá celkem 65 67 71 58 63 64 70
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován místní vodovod ve správě obce zásobovaný z místního prameniště (vodního zdroje). Prameniště se nachází severně od obce a je tvořeno 2 kopanými studnami. Odtud je voda gravitačně svedena do zemního vodojemu o objemu 50 m3, ze kterého je gravitačně zásobena celá obec.
   Rozvodné řady mají délku cca 1066 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V dalším období je plánována obnova (rekonstrukce) stávajícího vodojemu o objemu 50 m3 a prameniště. Pro posílení zdroje pitné vody se uvažuje s napojením na vodovodní řad z obce Krasoňov.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů.
   Dále se předpokládá dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s novým vodním zdroje (vrtem).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bystrá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bystrá - - - - - - 170
   Obec Bystrá celkem - - - - - - 170
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 119 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 70 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 70 rekreantů.

   V obci je zčásti vybudována jednotná gravitační kanalizace odvádějící dešťové vody do Bysterského rybníka. Stáří kanalizace je více než 30 let, celková délka stok cca 1200 m. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na ČOV. Část nemovitostí je vybavena domovními septiky s odpadem zaústěným do vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Předpokládá se výstavba čistírny odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Bystrá
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel obce odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bystrá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bystrá 1 050,0 2 300,0 3 350,0
  Obec Bystrá celkem 1 050,0 2 300,0 3 350,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.