Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Budíkov - CZ063.3304.6103.103 - stav 16. 11. 2018

 1. Obec

  Budíkov

  Číslo obce PRVKUK 103
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.103
  Kód obce 547638
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0103.01 Budíkov 01535 15351
  CZ063.3304.6103.0103.02 Malý Budíkov 01536 15369
  CZ063.3304.6103.0103.03 Pusté Lhotsko 01537 15377
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Budíkov se nachází severně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 4 km. Obec má tři místní části - Budíkov, Malý Budíkov a Pusté Lhotsko, které se nachází cca 2 km severně od Budíkova. Místní část Malý Budíkov je položen cca 1 km severozápadně od Budíkova. Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok a Jalovčí potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 486,0 – 516,0 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budíkov trvale bydlící 219 219 218 251 254 257 259
   přechodně bydlící 50 50 50 46 48 49 49
   celkem 269 269 268 297 302 306 308
   Malý Budíkov trvale bydlící 29 29 29 39 40 42 44
   přechodně bydlící 6 6 6 21 22 23 24
   celkem 35 35 35 60 62 65 68
   Pusté Lhotsko trvale bydlící 21 21 21 22 21 21 20
   přechodně bydlící 6 6 6 24 23 23 22
   celkem 27 27 27 46 44 44 42
   Obec Budíkov celkem trvale bydlící 269 269 268 312 315 320 323
   přechodně bydlící 62 62 62 91 93 95 95
   celkem 331 331 330 403 408 415 418
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Budíkov 279 312 318 332 321 317 317 324 319 329 339 339 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budíkov 219 219 218 297 302 306 308
   Malý Budíkov 35 35 35 60 62 65 68
   Pusté Lhotsko 16 16 17 17 44 44 42
   Obec Budíkov celkem 270 270 270 374 408 415 418
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Budíkov

   Místní část Budíkov je zásobena pitnou vodou z místního prameniště, které tvoří šest vodárenských kopaných studní. Z nich je voda svedena potrubím PVC DN 100 mm délky 943 m do vodojemu (150 m3). Z vodojemu je voda gravitačně svedena gravitačně zásobním řadem délky 975 m (895 m PVC DN 150 mm, 80 m PVC DN 100 mm) na okraj spotřebiště. Rozvodné řady po obci jsou z PVC DN 100 mm, PE DN 100 mm, PE DN 50 mm, PE DN 40 mm.

   Kapacita zdroje je 0,5 l/s.

    

   V roce 2006 byla realizována rekonstrukce vodovodního řadu v délce 228 m.

   V roce 2012 byla vodovodní síť rozšířena o 60 m.

   V roce 2017 byla realizována nová trubní vrtaná studna hloubky 51m, která byla napojena propojovacím řadem do stávajícího vodojemu.

    

   Místní (městská) část Malý Budíkov

   Zdrojem vody pro místní část Malý Budíkov jsou 2 kopané studny situované západně od obce na lesním pozemku. Ze studny S1 (DN 1000 mm, hloubky 3,5 m) je jímaná voda svedena do akumulační jímky potrubím PE DN 50 mm délky 78 m. Do této jímky je voda svedena i ze studny S2 (DN 1500 mm) umístěné těsně nad jímkou. Akumulační jímka slouží i jako odkyselovací filtr. Z akumulační jímky je voda svedena gravitačním potrubím délky 1233 m na okraj obce.

   Rozvodné řady jsou z PVC DN 80 délky 500 m a PE DN 25-32 délky 152 m.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 468,0 – 474,0 m n. m.

    

   V roce 2018 bylo realizováno propojení vodovodní sítě místní části Budíkov a vodovodní sítě místní části Malý Budíkov pomocí nového vodovodního přivaděče v délce cca 888 m.

    

    

   Místní (městská) část Pusté Lhotsko

   V místní části není provozovován veřejný vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Budíkov

   Předpokládá se připojení VDJ a nového vrtu na elektrickou energii. Dále se předpokládá rekonstrukce VDJ včetně úpravny vody a realizace dalšího nového vodního zdroje (vrtu).

   Vzhledem k technickému stavu vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů a částečná výstavba nové vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Malý Budíkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů.

   Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pusté Lhotsko

   Předpokládá se vybudování veřejného vodovodu včetně nového zdroje podzemní vody a VDJ.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje pro místní části Budíkov a Pusté Lhotsko.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Budíkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budíkov - - - - - 306 308
   Malý Budíkov - - - - 62 65 68
   Pusté Lhotsko - - - - - - -
   Obec Budíkov celkem - - - - 62 371 376
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Budíkov

   V místní části Budíkov žije v současnosti 255 trvale bydlících obyvatel a 48 rekreantů. V místní části je vybudovaná jednotná a z části splašková gravitační kanalizace, která je vyústěna do místní vodního toku levostranného přítoku Pstružného potoka a do místních rybníků. Kanalizace je vybudována převážně z betonových trub DN 300 – 500 mm, doplněná cca 200 m stoky PVC DN 300. Celková délka kanalizačních stok je cca 2 385 m.

   Na kanalizaci je připojeno cca 70 % objektů, odpadní vody odtékají kanalizací přímo do toku. Zbylé objekty jsou vybaveny bezodtokovými jímkami.

    

   V roce 2006 byla realizována rekonstrukce splaškové kanalizace v celkové délce 151 m.

   V roce 2012 byla rozšířena splašková kanalizace o 475 m.

    

   Místní (městská) část Malý Budíkov

   V místní části Malý Budíkov žije v současnosti 38 trvale bydlících obyvatel a 21 rekreantů. Odpadní vody jsou ve většině případů po předčištění v domovních septicích vypouštěny do jednotné kanalizace. Kanalizace byla vybudována v roce 1975 a je zaústěna třemi výustěmi do Jalovčího potoka. Je tvořena betonovými rourami DN 500 a je do ní zaústěno 12 domovních přípojek. Celková délka kanalizace je cca 845 m. Z části jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokých jímkách.

    

   Místní (městská) část Pusté Lhotsko

   V místní části Pusté Lhotsko žije v současnosti 22 trvale bydlících obyvatel a 24 rekreantů. V místní části Pusté Lhotsko není vybudována veřejná kanalizace. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Budíkov

   Předpokládá se dobudování splaškového kanalizačního systému a výstavba čistírny odpadních vod. Jedná se o gravitační stoky celkové délky cca 3000 m, které budou vyústěny na čistírnu odpadních vod.

    

   V místní části bude vybudována nová obecní ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Budíkov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Malý Budíkov, Pusté Lhotsko

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Malý Budíkov

   V místní části Malý Budíkov se předpokládá výstavba splaškové kanalizace, která bude ukončena ČOV. Délka navrhovaných stok je cca 2000 m. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit k odvodu dešťových vod.

    

   V místní části bude vybudována nová obecní ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Malý Budíkov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba splaškové kanalizace a ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Pusté Lhotsko

   V místní části Pusté Lhotsko se předpokládá vybudování kanalizační sítě po místní části, která bude ukončena novou ČOV.

    

   V místní části bude vybudována nová obecní ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Pusté Lhotsko

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude realizována výstavba kanalizace a ČOV, vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Budíkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Budíkov 3 800,0 11 500,0 15 300,0
  Malý Budíkov 1 500,0 4 400,0 5 900,0
  Pusté Lhotsko 1 800,0 3 800,0 5 600,0
  Obec Budíkov celkem 7 100,0 19 700,0 26 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  16. 11. 2018 18/2018 administrativní opatření Malý Budíkov - vodovodní přivaděč pro Malý Budíkov s napojením na vodovod Budíkov
  23. 8. 2017 17/2017 administrativní opatření Budíkov - trubní vrtaná studna na pozemku p.č. 101/29, 101/28, st.212 v k.ú. Budíkov s přívodem vody pro posílení obecního vodovodu Budíkov
  20. 6. 2017 0333/04/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.