Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Žižkovo Pole - CZ063.3601.6102.102 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Žižkovo Pole

  Číslo obce PRVKUK 102
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.102
  Kód obce 569801
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  2011
  Přibyslav

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0102.01 Žižkovo Pole 19759 197599
  CZ063.3601.6102.0102.02 Macourov 19757 197572
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žižkovo Pole leží na východ od města Havlíčkův Brod. Obec má místní části Macourov a Žižkovo pole.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Macourov trvale bydlící 32 32 32 25 21 17 13
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 42 42 42 35 31 27 23
   Žižkovo Pole trvale bydlící 325 324 324 334 333 332 330
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 385 384 384 394 393 392 390
   Obec Žižkovo Pole celkem trvale bydlící 357 356 356 359 354 349 343
   přechodně bydlící 70 70 70 70 70 70 70
   celkem 427 426 426 429 424 419 413
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Žižkovo Pole 356 368 364 363 362 357 361 366 371 372 376 376 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Macourov 32 32 32 25 21 17 13
   Žižkovo Pole 325 324 324 334 333 332 330
   Obec Žižkovo Pole celkem 357 356 356 359 354 349 343
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Macourov

   V místní části Macourov (484 - 466 m n.m.) a osadě Samotín (502 - 512 m n.m.) je vybudován veřejný vodovod, zásobovaný přes redukční šachtu z rozvodné sítě obce Žižkovo Pole, viz dále. Přibližně 30% obyvatel nadále využívá vlastní zdroje vody.

    

   Místní (městská) část Žižkovo Pole

   V místní části Žižkovo Pole (537 - 502 m n.m.) je vybudován veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Žižkovo Pole 100 m3 (564,25/560,65 m n.m.), ve VDJ je surová voda upravována chlorováním a v odradonovací koloně. VDJ je plněn z místního zdroje v trati „Na Platnech", jedná se o čtyři kopané studny (hloubka 3 m, vydatnost 0,6 l/s), z nichž jedna slouží jako sběrná jímka.

   V roce 2010 byla realizována intenzifikace jímacího území pro veřejný vodovod Žižkovo Pole, která spočívala v realizaci 3 kopaných studní a jejich napojení na stávající vodovodní řad PEHD 63/DN50 v délce 706 m.

    

   V roce 2017 bylo realizováno posílení jímacího území Modlíkov - Na Prostředkách, kdy celková délka přívodního řadu činí 161 m a celková délka jímacích zářezů je 56 m, které posilují stávající studny S2 a S3. Dále byla realizována vrtaná studna hloubky HV-1 hloubky 40m a čachtová studna S-7 hloubky 6 m.

    

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Macourov

   V místní části i osadě Samotín se vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Žižkovo Pole

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Žižkovo Pole realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Macourov - - - - - - -
   Žižkovo Pole - - - - - - -
   Obec Žižkovo Pole celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Macourov
   Místní část Macourov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Osada Samotín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V osadě není vybudována čistírna odpadních vod.


   Místní (městská) část Žižkovo Pole
   Místní část Žižkovo Pole má v současnosti vybudovaný jednotný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny kanalizací do místního rybníka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Macourov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   V osadě Samotín vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místn í(městská) část Žižkovo Pole
   V Žižkově Poli je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Žižkovo Pole
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Žižkovo Pole realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Macourov - - -
  Žižkovo Pole - 24 000,0 24 000,0
  Obec Žižkovo Pole celkem - 24 000,0 24 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.