Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ždírec - CZ063.3601.6102.101 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ždírec

  Číslo obce PRVKUK 101
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.101
  Kód obce 530662
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0101.01 Ždírec 06002 60020
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ždírec leží na severovýchod od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádnou místní část.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ždírec trvale bydlící 139 139 139 137 137 137 137
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 139 139 139 137 137 137 137
   Obec Ždírec celkem trvale bydlící 139 139 139 137 137 137 137
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 139 139 139 137 137 137 137
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ždírec 110 136 137 141 143 139 138 141 144 143 146 146 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ždírec - - - - - - 137
   Obec Ždírec celkem - - - - - - 137
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ždírec (491 - 476 m n.m.) není zásobena vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají k zásobení soukromých zdrojů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Doporučujeme napojit obec Ždírec na nově navržený přivaděč skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany do obce Česká Bělá. Na tento přivaděč budou dále napojeny tyto obce a místní části: Jilemník (města Havlíčkův Brod), Dvorce (obce Kyjov), Kyjov, Krátká Ves a Česká Bělá.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany se zdroji VN Želivka a prameniště Podmoklany.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ždírec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ždírec - - - 120 120 120 120
   Obec Ždírec celkem - - - 120 120 120 120
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Ždírec má v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace kombinace splaškové a jednotné kanalizace.

    

   V roce 2019 byla realiuzována výstavba spalškové kanalizace v délce 326 m a jednotné kanalizace v délce 100,5 m. Rovněž byla realizována ČOV AČB 120.

    

   V obci je vyboudována ČOV pro 120 EO.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Ždírec

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Ždírci je uvažováno s dostavbou stávající  kanalizační sítě (splaškové i jednotné) v lokalitách, kde dosud není vybudována. Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se výhledově předpokládá  částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů.

    

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ždírec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ždírec 1 916,0 4 208,0 6 124,0
  Obec Ždírec celkem 1 916,0 4 208,0 6 124,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.