Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zvěstovice - CZ063.3601.6102.100 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zvěstovice

  Číslo obce PRVKUK 100
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.100
  Kód obce 548626
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1988
  Golčův Jeníkov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0100.01 Zvěstovice 19389 193895
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zvěstovice leží na severovýchodě od města Chotěboř. Obec nemá žádnou místní část.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zvěstovice trvale bydlící 68 68 68 65 62 59 56
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 68 68 68 65 62 59 56
   Obec Zvěstovice celkem trvale bydlící 68 68 68 65 62 59 56
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 68 68 68 65 62 59 56
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zvěstovice 66 68 74 74 69 74 73 77 74 69 73 73 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zvěstovice 68 68 68 65 62 59 56
   Obec Zvěstovice celkem 68 68 68 65 62 59 56
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zvěstovice (300 - 280 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na čáslavský přivaděč skupinového vodovodu Golčův Jeníkov – Čáslav. Voda je dodávána gravitačně z místa přerušovací komory Homole (20 m3) v blízkosti obce Kněžice (Pardubický kraj). Uvedený systém slouží i k zásobování místních částí obce Skryje – Hostačov a Skryje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zvěstovice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zvěstovice - - - - - - -
   Obec Zvěstovice celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zvěstovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou po předčištění v septicích vypouštěny do vodního toku Doubravka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Zvěstovice k realizaci opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Zvěstovice - - -
  Obec Zvěstovice celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.