Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vysoká - CZ063.3601.6102.099 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vysoká

  Číslo obce PRVKUK 99
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.099
  Kód obce 530654
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0099.01 Vysoká 09578 95788
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vysoká leží na jihovýchod od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádnou místní část.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoká trvale bydlící 86 86 86 195 219 243 265
   přechodně bydlící 30 30 30 10 - - -
   celkem 116 116 116 205 219 243 265
   Obec Vysoká celkem trvale bydlící 86 86 86 195 219 243 265
   přechodně bydlící 30 30 30 10 - - -
   celkem 116 116 116 205 219 243 265
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vysoká 173 192 199 203 209 210 219 216 222 231 241 241 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoká 86 86 86 200 224 236 261
   Obec Vysoká celkem 86 86 86 200 224 236 261
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká (527 - 500 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, zásobovaného gravitačně z VDJ Vysoká 30 m3 (573,50/571,40 m n.m.). VDJ je plněn čerpáním z lesní studny (vydatnost 0,19 l/s), surová voda je upravována ve VDJ chlorováním a odradonováním. K Vysoké patří také dvě osady Nový Svět (11 obyvatel) a Čistá (12 obyvatel). V osadě Čistá není vybudován veřejný vodovod. V osadě Nový Svět je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody je studna o vydatnosti 0,05 l/s, součástí veřejného vodojemu je akumuýlační nádrž 3 m3 s AT stanicí.
   V roce 2009 bylo realizováno posílení vodních zdrojů obecního vodovodu Vysoká, byl vybudován vrt HV1 hloubky 28 m na kótě 434 m n.m., výtlačný řad v celkové délce  875 m do stávajícího VDJ.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   V osadě Čistá ponecháváme zásobení ze soukromých zdrojů (studní). V osadě Nový Svět zásobování ze stávajícího veřejného vodovodu.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vysoká realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoká - - - - - 210 210
   Obec Vysoká celkem - - - - - 210 210
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká má vybudovaný systém jednotné veřejné kanalizace. Část odpadních vod od obyvatelstva je zachycována v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Uvažuje se s vybudováním splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Vysoká
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vysoká realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vysoká - 27 000,0 27 000,0
  Obec Vysoká celkem - 27 000,0 27 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.