Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Věž - CZ063.3601.6102.098 - stav 10. 12. 2019

 1. Obec

  Věž

  Číslo obce PRVKUK 98
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.098
  Kód obce 569691
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0098.01 Věž 18132 181323
  CZ063.3601.6102.0098.02 Jedouchov 05811 58114
  CZ063.3601.6102.0098.03 Leština 08047 80471
  CZ063.3601.6102.0098.04 Mozerov 40962 409626
  CZ063.3601.6102.0098.05 Skála 14785 147851
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Věž leží na jihozápad od Havlíčkova Brodu. Obec má místní části Jedouchov, Leština, Mozerov, Skála a Věž.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jedouchov trvale bydlící 45 45 45 42 39 37 34
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 45 45 45 42 39 37 34
   Leština trvale bydlící 70 70 70 102 104 105 107
   přechodně bydlící 0 0 0 48 48 48 48
   celkem 70 70 70 150 152 153 155
   Mozerov trvale bydlící 3 3 3 13 15 18 20
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 3 3 3 13 15 18 20
   Skála trvale bydlící 89 89 89 98 100 105 107
   přechodně bydlící 0 0 0 28 28 28 28
   celkem 89 89 89 126 128 133 135
   Věž trvale bydlící 539 538 538 578 586 593 599
   přechodně bydlící 0 0 0 38 38 38 38
   celkem 539 538 538 616 624 631 637
   Obec Věž celkem trvale bydlící 746 745 745 833 844 858 867
   přechodně bydlící 0 0 0 114 114 114 114
   celkem 746 745 745 947 958 972 981
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Věž 825 814 819 827 825 818 817 826 832 816 816 816 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jedouchov 0 0 0 40 39 37 34
   Leština 70 70 70 140 142 143 145
   Mozerov 0 0 0 13 15 18 20
   Skála 0 0 0 0 120 120 125
   Věž 539 538 538 589 597 603 610
   Obec Věž celkem 609 608 608 782 913 921 934
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jedouchov

   Místní část Jedouchov (581 - 541 m n. m.) má vybudovaný veřejný vodovod (kolaudace v roce 2014) napojený na vodovod místní části Mozerov.

    

   Místní (městská) část Leština

   Místní část Leština (602 -581 m n. m.) je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu vybudovaného v roce 1961 jako gravitační vodovod, který je napojen na VDJ 30 m3. Zdrojem vody je studna o vydatnosti 0,9 l/s. Surovou vodu je nutné upravovat chlórováním. Do VDJ je voda čerpána. Celková délka vodovodní sítě je cca 2,6 km. V roce 2018 byl vybudován vodovodní přivaděč z vodovodu místní části Skála (Věž) o délce cca 650 m, včetně čerpací stanice.

    

   Místní (městská) část Mozerov

   Místní část Mozerov (583 - 578 m n. m.) má vybudovaný veřejný vodovod (kolaudace v roce 2014).

    

   Místní (městská) část Skála

   Místní část Skála (568 - 516 m n. m.) má vybudovaný veřejný vodovod (2018) napojený na vodovod místní části Věž. Celková délka vodovodní sítě cca 2,8 Km.

    

   Místní (městská) část Věž

   Místní část Věž (561 -508 m n. m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Asi 5% obyvatel je zásobeno pitnou vodou individuálně. Zdrojem vody pro veřejný vodovod je vodní zdroj Mozerov (tři vrty a čtyři studny) o vydatnosti 3 l/s. Dva hlubinné vrty  a VDJ Mozerov 100 m3 (583 –587 m n. m.) včetně úpravny vody byly vybudovány a zkolaudovány v roce 2007, v roce 2019 došlo k vybudování třetího vrtu a navýšení kapacity úpravny. VDJ Věž 50 m3 (572 –569,5 m n. m.) byl zrekonstruován v roce 2007. Čerpací stanice vybudována v obci Věž v roce 1983 je vedena jako nouzový zdroj. Celkové délka vodovodní sítě je cca 6,6 km

    

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jedouchov

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Leština

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Mozerov

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se uvažuje s vybudováním vrtu.

    

   Místní (městská) část Skála

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Věž

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Uvažuje se s výstavbou další komory o objemu 100 m3 u VDJ Věž.

   Dále se uvažuje s napojením vodovodu obce Věž na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Napojení se navrhuje vodovodním přivaděčem z VDJ Krásná Hora 1 x 100 m3 (491,15/487,85 m n. m.).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Věž realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jedouchov 0 0 0 0 0 0 0
   Leština 0 0 0 0 0 0 0
   Mozerov 0 0 0 0 0 0 0
   Skála 0 0 0 0 0 0 0
   Věž 0 0 0 0 597 303 310
   Obec Věž celkem 0 0 0 0 597 303 310
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jedouchov
   Místní část Jedouchov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Leština
   Místní část Leština nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do Veselského potoka.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Mozerov
   Místní část Mozerov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Skála
   Místní část Skála nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Věž
   Obec má v současnosti vybudovaný jednotný systém veřejné kanalizace.  Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do jednotné kanalizace.  Celkem tři vyústění kanalizace jsou směřovány do Perlového potoka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jedouchov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Leština
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Mozerov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Skála
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Věž
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Případně výstavba oddílné splaškové kanalizace v lokalitách, kde je to technicky možné.

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Věž
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Věž realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jedouchov - - -
  Leština 1 800,0 - 1 800,0
  Mozerov 500,0 - 500,0
  Skála 6 000,0 - 6 000,0
  Věž 14 000,0 27 000,0 41 000,0
  Obec Věž celkem 22 300,0 27 000,0 49 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  10. 12. 2019 0543/07/2019/ZK usnesení zastupitelstva Část obce Skála: Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou - napojení na skupinový vodovod Část obce Jedouchov: Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou Část obce Mozerov: Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.