Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Veselý Žďár - CZ063.3601.6102.097 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Veselý Žďár

  Číslo obce PRVKUK 97
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.097
  Kód obce 569682
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0097.01 Veselý Žďár 18096 180963
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Veselý Žďár leží na severozápad od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádnou místní část.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Veselý Žďár trvale bydlící 470 469 469 560 590 600 600
   přechodně bydlící 10 10 10 40 40 40 40
   celkem 480 479 479 600 630 640 640
   Obec Veselý Žďár celkem trvale bydlící 470 469 469 560 590 600 600
   přechodně bydlící 10 10 10 40 40 40 40
   celkem 480 479 479 600 630 640 640
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Veselý Žďár 538 530 540 547 552 553 558 555 559 547 564 564 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Veselý Žďár 470 469 469 600 630 640 640
   Obec Veselý Žďár celkem 470 469 469 600 630 640 640
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Veselý Žďár (519 - 474 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod (rek. v r. 2001), zásobený gravitačně z VDJ Veselý Žďár 250 m3 (535,00/532,00 m n.m.) Zdrojem vody jsou tři vrty a jedna studna (1 l/s). Ze zdrojů se voda čerpá do nádrže o objemu 50 m3, kde je mísena a upravována a dále do VDJ.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Veselý Žďár realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Veselý Žďár 329 329 329 535 565 575 575
   Obec Veselý Žďár celkem 329 329 329 535 565 575 575
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován jednotný kanalizační systém ukončený čistírnou odpadních vod.

    

   V roce 2016 bylo realiziovánío navýšení kapacity čistírna odpadních vod na 750 EO a nová spalšková kanalizace včetně čerpací stanice v celkové délce 307 m.

   V roce 2018 byla v jižní části obce realizována tlaková kanalizace včetně čerpací stanice v celkové délce 285 m.

    

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod pro 750 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Veselý Žďár

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Veselý Žďár realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Veselý Žďár - 1 000,0 1 000,0
  Obec Veselý Žďár celkem - 1 000,0 1 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.