Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Chlum-Korouhvice - CZ063.3714.6101.013 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Chlum-Korouhvice

  Číslo obce PRVKUK 13
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.013
  Kód obce 595705
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0013.01 Chlum 05160 51608
  CZ063.3714.6101.0013.02 Korouhvice 05161 51616
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chlum - Korouhvice se nachází severovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 7 km. Obec se skládá ze dvou místních částí - Chlum a Korouhvice. Rozsah zástavby je v rozmezí 515 - 530 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlum trvale bydlící 43 43 43 37 34 32 29
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 55 55 55 49 46 44 41
   Korouhvice trvale bydlící 7 7 7 5 5 5 5
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 15 15 15 13 13 13 13
   Obec Chlum-Korouhvice celkem trvale bydlící 50 50 50 42 39 37 34
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 70 70 70 62 59 57 54
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Chlum-Korouhvice 44 45 45 44 45 44 43 46 46 42 41 41 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlum - - - 37 34 32 29
   Korouhvice - - - 5 5 5 5
   Obec Chlum-Korouhvice celkem - - - 42 39 37 34
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chlum

   V místní části není veřejný vodovod. Občané obce Chlum - Korouhvice (515 - 530 m n.m.) vybudovali v roce 1927 vodovod, který byl v 90. letech rekonstruován (pozink nahrazen za PE) a rozšířen pro všechny domy. Vodovod je soukromý provozován 3 vlastníky. Ze studny je voda přivedena do VDJ Chlum 14 m3 (550/548 m n.m.) a gravitací do spotřebiště.

    

   Místní (městská) část Korouhvice

   V místní části není veřejný vodovod. Občané obce Chlum - Korouhvice (515 - 530 m n.m.) vybudovali v roce 1927 vodovod, který byl v 90. letech rekonstruován (pozink nahrazen za PE) a rozšířen pro všechny domy. Vodovod je soukromý provozován 3 vlastníky. Ze studny je voda přivedena do VDJ Chlum 14 m3 (550/548 m n.m.) a gravitací do spotřebiště.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chlum

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů, případně rozšíření VDJ. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Korouhvice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů, případně rozšíření VDJ. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chlum-Korouhvice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlum - - - - - - 29
   Korouhvice - - - - - - 5
   Obec Chlum-Korouhvice celkem - - - - - - 34
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chlum

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče - VN Vír. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Korouhvice

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče - VN Vír. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chlum

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Chlum

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Korouhvice

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Korouhvice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Chlum-Korouhvice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chlum 500,0 3 500,0 4 000,0
  Korouhvice 500,0 1 100,0 1 600,0
  Obec Chlum-Korouhvice celkem 1 000,0 4 600,0 5 600,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.