Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Úsobí - CZ063.3601.6102.096 - stav 13. 9. 2016

 1. Obec

  Úsobí

  Číslo obce PRVKUK 96
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.096
  Kód obce 569658
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0096.01 Úsobí 17476 174769
  CZ063.3601.6102.0096.02 Chyška 05562 55620
  CZ063.3601.6102.0096.03 Kosovy 17475 174751
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Úsobí leží na jihozápad od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká Úsobský potok. Obec má místní části Chyška, Kosovy a Úsobí.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chyška trvale bydlící 85 85 85 84 80 76 71
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 85 85 85 84 80 76 71
   Kosovy trvale bydlící 20 20 20 18 18 17 17
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 20 20 20 18 18 17 17
   Úsobí trvale bydlící 601 600 600 569 558 547 535
   přechodně bydlící - - - 45 50 55 60
   celkem 601 600 600 614 608 602 595
   Obec Úsobí celkem trvale bydlící 706 705 705 671 656 640 623
   přechodně bydlící - - - 45 50 55 60
   celkem 706 705 705 716 706 695 683
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Úsobí 688 675 666 668 664 666 670 671 673 677 673 673 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chyška 77 77 77 75 70 70 65
   Kosovy - - - - - - -
   Úsobí 601 600 600 607 600 595 595
   Obec Úsobí celkem 678 677 677 682 670 665 660
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chyška
   Místní část Chyška (556 - 588 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný z místních zdrojů podzemní vody. Jedná se o dvě studny u Petrovic (obec Štoky) umístěné JZ od obce (hloubka cca 5 m, celková vydatnost 0,51 - 0,96 l/s). Do VDJ Petrovice 1 x 100 m3 (623,45/621,30 m n.m.) voda teče gravitačně. Vodovod Petrovice je společný pro místní část Petrovice (obec Štoky a místní část Chyška.

   Místní (městská) část Kosovy
   Místní část Kosovy (648 - 656 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

   Místní (městská) část Úsobí
   Místní část Úsobí (538 - 590 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený gravitačně z VDJ Úsobí 80 + 150 m3 (602,60/599,60 m n.m.). Zdrojem vody jsou tři kopané studny (hloubka 3,7 až 5,1 m) a dva zářezy (délka 35 a 44 m) o celkové vydatnosti pramenišť 4,7 l/s. Surová voda je upravována v samostatné odkyselovací stanici a v odradonovací koloně ve vodojemu, její kvalita je ohrožována chemickými posypy dálnice. Částečná rekonstrukce vodovodní sítě byla provedena v r. 2001.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chyška
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Kosovy
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Úsobí
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Vzhledem ke zhoršující se kvalitě vody z vodního zdroje u dálnice uvažuje obec o nalezení nového zdroje, umístěného mimo dosah chemického posypu.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Úsobí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chyška - - - - - - 65
   Kosovy - - - - - - -
   Úsobí - - - 552 570 575 575
   Obec Úsobí celkem - - - 552 570 575 640
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chyška

   Místní část Chyška má částečně vybudovaný systém veřejné jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do této kanalizace a následně do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Část odpadní vody je po předčištění v septicích vypouštěna přímo do vodního toku.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Kosovy

   Místní část Kosovy nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Odpadní vody od zbylých obyvatel jsou po předčištění v septicích vypouštěny do Kosovského potoka.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Úsobí

   Obec Úsobí má vybudovanou splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 5,5 km a čistírnu odpadních vod pro 920 EO.

    

   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod

   V současnosti napojené obce (místní části): Úsobí

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chyška

   Uvažuje se s dobudováním jednotné kanalizace a vybudováním čistírny odpadních vod.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Chyška

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kosovy

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Úsobí

   Navrhuje se na stávající ČOV Úsobí doplnění objektu kalového hospodářství. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Úsobí

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Kosovy

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Úsobí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chyška - 6 000,0 6 000,0
  Kosovy - - -
  Úsobí 12 500,0 2 000,0 14 500,0
  Obec Úsobí celkem 12 500,0 8 000,0 20 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  13. 9. 2016 0504/05/2016/ZK usnesení zastupitelstva Doplnění technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - kalové hospodářství na ČOV Úsobí.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.