Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Úhořilka - CZ063.3601.6102.095 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Úhořilka

  Číslo obce PRVKUK 95
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.095
  Kód obce 548537
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0095.01 Úhořilka 06775 67750
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Úhořilka leží na jihozápad od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádnou místní část.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Úhořilka trvale bydlící 47 47 47 49 49 50 50
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 47 47 47 49 49 50 50
   Obec Úhořilka celkem trvale bydlící 47 47 47 49 49 50 50
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 47 47 47 49 49 50 50
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Úhořilka 44 48 47 47 50 51 52 49 47 44 47 47 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Úhořilka 47 47 47 49 49 50 50
   Obec Úhořilka celkem 47 47 47 49 49 50 50
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Úhořilka (538 - 530 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod (kol. r. 2002), gravitačně zásobovaný z VDJ Úhořilka 100 m3 (575,10 m n.m.). Obec je napojena na skupinový vodovod Úhořílka - Kochánov. Zdrojem vody je pět místních kopaných studní (celková max. kapacita 0,77 l/s) a jedna posilující vrtaná studna (hloubka 53 m, max. kapacita 0,50 l/s), všechny jsou umístěné jihovýchodně od obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Úhořílka realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Úhořilka - - - - - - -
   Obec Úhořilka celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Úhořilka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Úhořílka navrženo k realizaci opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Úhořilka - - -
  Obec Úhořilka celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.