Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Tis - CZ063.3601.6102.094 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Tis

  Číslo obce PRVKUK 94
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.094
  Kód obce 569615
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0094.01 Tis 16705 167053
  CZ063.3601.6102.0094.02 Kněž 16704 167045
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Tis leží na severovýchod od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Kněž a Tis.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kněž trvale bydlící 69 69 69 73 74 74 74
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 81 81 81 85 86 86 86
   Tis trvale bydlící 293 292 292 277 265 252 239
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 301 300 300 285 273 260 247
   Obec Tis celkem trvale bydlící 362 361 361 350 339 326 313
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 382 381 381 370 359 346 333
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Tis 364 367 360 359 358 369 364 364 380 386 392 392 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kněž 69 69 69 73 74 74 74
   Tis 293 292 292 277 265 252 239
   Obec Tis celkem 362 361 361 350 339 326 313
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kněž
   Místní část Kněž (535 - 553 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Tis 1 x 150 m3 (580,80/577,50 m n.m.) společně s místní částí Tis, viz dále.

   Místní (městská) část Tis
   Místní část Tis (532 - 566 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Tis. VDJ je plněn čerpáním přívodním řadem, napojeným na místní zdroj – studnu TK3 (hloubka 4,6 m, využitelná vydatnost 3 l/s), situovanou jižně od obce Tis v lokalitě Rakoví. Vzhledem k velké vydatnosti zdroje je druhá studna TK2 (hloubka 6m, využitelná vydatnost 0,6 l/s) uvažována jako rezervní s případným možným využitím do budoucna. Surová voda je upravována chlorováním a v odkyselovací a odradonovací stanici s aerační věží.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kněž
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Tis
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Tis realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kněž - - - - - - -
   Tis - - - - - - -
   Obec Tis celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kněž
   Místní část Kněž nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Tis
   Místní část Tis nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do místních rybníků.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kněž
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Tis
   V Tisu je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Tis
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Tis realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kněž - - -
  Tis - - -
  Obec Tis celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.