Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Štoky - CZ063.3601.6102.093 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Štoky

  Číslo obce PRVKUK 93
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.093
  Kód obce 569593
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0093.01 Štoky 16405 164054
  CZ063.3601.6102.0093.02 Petrovice 12010 120103
  CZ063.3601.6102.0093.03 Pozovice 15099 150991
  CZ063.3601.6102.0093.04 Smilov 15100 151009
  CZ063.3601.6102.0093.05 Studénka 16404 164046
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Štoky leží na jih od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká Mlýnský potok. Obec má místní části Petrovice, Pozovice, Smilov, Studénka a Štoky.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrovice trvale bydlící 113 113 113 114 113 112 111
   přechodně bydlící 43 43 43 40 40 40 40
   celkem 156 156 156 154 153 152 151
   Pozovice trvale bydlící 117 117 117 106 103 100 97
   přechodně bydlící 5 5 5 18 18 18 18
   celkem 122 122 122 124 121 118 115
   Smilov trvale bydlící 105 105 105 102 99 96 93
   přechodně bydlící 3 3 3 16 16 16 16
   celkem 108 108 108 118 115 112 109
   Studénka trvale bydlící 59 59 59 82 86 91 96
   přechodně bydlící 52 52 52 56 56 56 56
   celkem 111 111 111 138 142 147 152
   Štoky trvale bydlící 1 081 1 079 1 079 1 360 1 413 1 464 1 508
   přechodně bydlící 77 77 77 140 140 140 140
   celkem 1 158 1 156 1 156 1 500 1 553 1 604 1 648
   Obec Štoky celkem trvale bydlící 1 475 1 473 1 473 1 764 1 814 1 863 1 905
   přechodně bydlící 180 180 180 270 270 270 270
   celkem 1 655 1 653 1 653 2 034 2 084 2 133 2 175
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Štoky 1718 1745 1776 1797 1816 1862 1877 1920 1944 1944 1968 1968 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrovice 110 110 110 140 145 145 145
   Pozovice 81 85 92 124 121 118 115
   Smilov 72 76 82 110 110 105 105
   Studénka 0 0 0 0 0 125 130
   Štoky 1 080 1 079 1 079 1 300 1 370 1 420 1 470
   Obec Štoky celkem 1 343 1 350 1 363 1 674 1 746 1 913 1 965
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Petrovice

   Místní část Petrovice (602 - 586 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený gravitačně z VDJ Petrovice 100 m3 (623,45/621,30 m n.m.). Zdrojem vody jsou dvě studny, umístěné JZ od obce (hloubka cca 5 m, celková vydatnost 0,51 - 0,96 l/s). Ze zdrojů je voda do VDJ dopravována gravitačně. Vodovod Petrovice je společný pro místní část Petrovice a místní část Chyška (obec Úsobí).

   Místní (městská) část Pozovice

   Místní část Pozovice (493 - 478 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zdrojem vody jsou místní studny St1 (hloubka 4,6 m, vydatnost 0,63 l/s) a St2 (hloubka 3,2 m, vydatnost 0,11 l/s), z nichž je voda gravitací dopravena do VDJ Pozovice 40 m3 (483,25/480,65 m n.m.) a odtud AT stanicí zásobuje místní část Pozovice. Surová voda je upravována odkyselením a v odradonovací stanici.

   Místní (městská) část Smilov

   Místní část Smilov (506 - 480 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Smilov 1 x 50 m3 (526,00/523,80 m n.m.). VDJ je plněn čerpáním z místního vrtu (hloubka 32,6 m, vydatnost max. 0,35 l/s). Surová voda je upravována chlorováním a v odradonovací stanici s aerační věží.

   Místní (městská) část Studénka

   Místní část Studénka (550 - 518 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

   Místní (městská) část Štoky

   Místní část Štoky (554 - 502 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný podzemní vodou z místních zdrojů. Jedná se o studny S2, S3 a S4 situované u obce Petrovice a vrt u Hanesova mlýna. Ve VDJ 2 x 150 m3 (573,36/570,06 m n.m.) je voda upravována odradonováním.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Petrovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Výhledově se uvažuje s propojením vodovodu Štoky a vodovodu Petrovice - Chýška.

   Místní (městská) část Pozovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Smilov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Studénka

   V místní části Studénka bude vybudován veřejný vodovod, napojený na veřejný vodovod místní části Štoky. Zásobení vodou bude realizováno bude přes VDJ Štoky 2 x 150 m3 (573,36/570,06 m n.m.).

   Místní (městská) část Štoky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.Uvažuje se s napojením osady Zvonějov na vodovod místní části Štoky. Výhledově se uvažuje s propojením vodovodu Štoky a vodovodu Petrovice - Chýška

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Štoky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrovice 95 95 95 140 145 145 145
   Pozovice 0 0 0 124 121 118 115
   Smilov 0 0 0 110 110 105 105
   Studénka 34 34 34 80 100 100 110
   Štoky 1 056 1 056 1 056 1 440 1 510 1 560 1 610
   Obec Štoky celkem 1 185 1 185 1 185 1 894 1 986 2 028 2 085
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Petrovice

   Místní část Petrovice má v současnosti vybudovaný systém veřejné jednotné kanalizace. Kanalizace je zakončena čistírnou odpadních vod.

   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Petrovice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Pozovice

   V místní části Pozovice byla v roce 2016 dokončena výstavba splaškové kanalizace a ČOV.

   V místní části je vybudována ČOV pro 130 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části):  Pozovice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Smilov

   V místní části Smilov byla v roce 2016 dokončena výstavba splaškové kanalizace včetně 2 čerpacích stanic a ČOV.

   V místní části je vybudována ČOV pro 130 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části):  Smilov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Studénka

   Místní část Studénka má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody od všech obyvatel jsou odváděny jednotnou na kořenovou ČOV. Čištění odpadních vod je třístupňové. Jsou zachovány septiky u jednotlivých objektů. Pro zachycení písku a sedimentaci větších nečistot slouží septik DPM-3. Mechanicky vyčištěné odpadní vody pak přitékají na kořenovou ČOV.

   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Studénka

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Štoky

   Obec Štoky má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace.

   V místní části je vybudována mechanicko biologická ČOV.

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Štoky

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Petrovice

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se uvažuje s rekonstrukcí ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Petrovice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Pozovice

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Smilov

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Studénka

   Navrhuje se výstavba nové splaškové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou přečerpávány do stokové sítě části městyse Štoky a čištěny na ČOV Štoky. Stávající jednotná kanalizace bude využita jako dešťová kanalizace.

   Místní (městská) část Štoky

   Navrhuje se rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV Štoky na kapacitu 1900 EO. Dále se navrhuje výstavba nové splaškové kanalizace. Stávající jednotná kanalizace bude využita jako dešťová kanalizace.

   V současnosti napojené obce (místní části): Štoky

   Nově napojené obce (místní části): Studénka

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není 

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Štoky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Petrovice - 2 000,0 2 000,0
  Pozovice - 11 300,0 11 300,0
  Smilov - 4 700,0 4 700,0
  Studénka 6 000,0 14 920,0 20 920,0
  Štoky 37 000,0 87 030,0 124 030,0
  Obec Štoky celkem 43 000,0 119 950,0 162 950,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů v oblasti zásobování pitnou vodou podle skutečnosti.
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v částech městyse Studénka a Štoky.
  13. 9. 2016 0504/05/2016/ZK usnesení zastupitelstva Doplnění opatření v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - rekonstrukce a intezifikace ČOV Štoky.
  29. 6. 2016 93/2016 administrativní opatření Pozovice - kanalizace v celkové délce 1680,12 m a ČOV pro 130 EO
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.