Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Šlapanov - CZ063.3601.6102.092 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Šlapanov

  Číslo obce PRVKUK 92
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.092
  Kód obce 569585
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0092.01 Šlapanov 16282 162825
  CZ063.3601.6102.0092.02 Kněžská 16280 162809
  CZ063.3601.6102.0092.03 Šachotín 16281 162817
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Šlapanov leží na jihovýchod od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Obec má městské části Kněžská, Šachotín a Šlapanov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kněžská trvale bydlící 69 69 69 62 61 60 59
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 77 77 77 70 69 68 67
   Šachotín trvale bydlící 45 45 45 41 40 38 37
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 57 57 57 53 52 50 49
   Šlapanov trvale bydlící 683 682 681 671 660 648 634
   přechodně bydlící 130 130 130 130 130 130 130
   celkem 813 812 811 801 790 778 764
   Obec Šlapanov celkem trvale bydlící 797 796 795 774 761 746 730
   přechodně bydlící 150 150 150 150 150 150 150
   celkem 947 946 945 924 911 896 880
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Šlapanov 787 783 777 776 800 809 806 806 804 834 812 812 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kněžská 4 16 35 30 35 40 40
   Šachotín - - - - - 38 37
   Šlapanov 648 655 666 650 645 640 630
   Obec Šlapanov celkem 652 671 701 680 680 718 707
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kněžská
   Místní část Kněžská (486 - 470 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přívodním řadem z obce Bartoušov na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany.

   Místní (městská) část Šachotín
   Místní část Šachotín (504 - 495 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

   Místní (městská) část Šlapanov
   Místní část Šlapanov (479 - 450 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, místním zdrojem vody jsou tři prameniště. V prvním prameništi jsou zářezy s pramenní jímkou, v druhém prameništi je studna se štolou. V třetím prameništi jsou dvě studny se zářezy a jsou svedeny do sběrné studny ve druhém prameništi (celková vydatnost je 3,2 l/s). Voda je gravitací a čerpáním vedena do VDJ pro nižší tlakové pásmo: VDJ Šlapanov 60 m3 (467,50 465,40 m n.m.) + 150 m3 (471,88/468,58 m n.m.). Dále je vodovod napojený přes VDJ pro vyšší tlakové pásmo: VDJ Šlapanov - nový 50 m3 (493,20 m n.m.) přívodním řadem z Kněžské na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kněžská
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Šachotín
   V místní části Šachotín je navržen nový vodovod, který bude napojen na konec rozvodné síťě místní části Kněžská. Tlak bude upraven v AT stanici.

   Místní (městská) část Šlapanov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní části Šlapanov a Kněžská se s novými vodními zdroji neuvažuje. Pro místní část Šachotín uvažujeme s napojením na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany se zdroji VN Želivka a prameniště Podmoklany.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Šlapanov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kněžská - - - - - - -
   Šachotín - - - - - - -
   Šlapanov - - - 650 645 640 630
   Obec Šlapanov celkem - - - 650 645 640 630
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kněžská
   Místní část Kněžská nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Šachotín
   Místní část Šachotín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Šlapanov
   Místní část Šlapanov má v současnosti vybudovaný systém částečně jednotné a částečně splaškové veřejné kanalizace.
   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Šlapanov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kněžská
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Šachotín
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Šlapanov
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Šlapanov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kněžská - - -
  Šachotín 4 000,0 - 4 000,0
  Šlapanov 2 000,0 4 000,0 6 000,0
  Obec Šlapanov celkem 6 000,0 4 000,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.