Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Stříbrné Hory - CZ063.3601.6102.091 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Stříbrné Hory

  Číslo obce PRVKUK 91
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.091
  Kód obce 569534
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  2011
  Přibyslav

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0091.01 Stříbrné Hory 15770 157708
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stříbrné Hory leží na východ od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádnou místní část.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stříbrné Hory trvale bydlící 231 231 230 233 228 222 216
   přechodně bydlící 43 43 43 43 43 43 43
   celkem 274 274 273 276 271 265 259
   Obec Stříbrné Hory celkem trvale bydlící 231 231 230 233 228 222 216
   přechodně bydlící 43 43 43 43 43 43 43
   celkem 274 274 273 276 271 265 259
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Stříbrné Hory 238 244 237 255 252 257 254 249 247 251 251 251 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stříbrné Hory 231 231 230 210 210 205 200
   Obec Stříbrné Hory celkem 231 231 230 210 210 205 200
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stříbrné Hory (444 - 486 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je součástí skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany. Vodovod je napojen přes armaturní šachtu a dochlorování na přivaděč vody Havlíčkův Brod – Přibyslav, tlak je upraven redukčním ventilem. Provoz vodovodu je řízen centrálním dispečinkem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Stříbrné Hory realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stříbrné Hory - - - - - - 200
   Obec Stříbrné Hory celkem - - - - - - 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Stříbrných Horách byla realizována výstavba  nové oddílné kanalizace v celkové délce 4635,5 m včetně čerpací stanice, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky jsou odváděny na novou ČOV v obci.

    

   V obci je vybudována ČOV pro 310 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Stříbrné Hory

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu


   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Stříbrné Hory realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Stříbrné Hory - 20 000,0 20 000,0
  Obec Stříbrné Hory celkem - 20 000,0 20 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.