Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Slavníč - CZ063.3601.6102.090 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Slavníč

  Číslo obce PRVKUK 90
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.090
  Kód obce 548341
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0090.01 Slavníč 15032 150321
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Slavníč leží na jihozápad od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká Nohavický potok. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavníč trvale bydlící 40 40 40 54 55 55 56
   přechodně bydlící 300 299 299 299 299 299 299
   celkem 340 339 339 353 354 354 355
   Obec Slavníč celkem trvale bydlící 40 40 40 54 55 55 56
   přechodně bydlící 300 299 299 299 299 299 299
   celkem 340 339 339 353 354 354 355
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Slavníč 50 56 63 63 60 62 59 59 60 59 60 60 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavníč - - - - - - -
   Obec Slavníč celkem - - - - - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Slavníč (538 - 578 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).
   Výhledově bude obec napojena na skupinový vodovod Herálec a zásobena bude z VDJ Herálec - Čihadlo 2 x 150 m3 (594,7/590,1 m n.m.).

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Herálec se zdrojem v k.ú. Kamenice.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Slavníč realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavníč - - - - - - -
   Obec Slavníč celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Slavníč nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Slavníč naveženo k realizaci opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Slavníč - - -
  Obec Slavníč celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.