Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Skuhrov - CZ063.3601.6102.089 - stav 7. 2. 2017

 1. Obec

  Skuhrov

  Číslo obce PRVKUK 89
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.089
  Kód obce 569470
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0089.01 Skuhrov 14903 149039
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Skuhrov leží na východ od města Světlá nad Sázavou. Obcí protéká Skuhrovský potok. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Skuhrov trvale bydlící 249 249 248 290 290 290 290
   přechodně bydlící 57 57 57 20 20 20 20
   celkem 306 306 305 310 310 310 310
   Obec Skuhrov celkem trvale bydlící 249 249 248 290 290 290 290
   přechodně bydlící 57 57 57 20 20 20 20
   celkem 306 306 305 310 310 310 310
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Skuhrov 249 251 250 250 254 275 283 286 287 277 279 279 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Skuhrov 249 249 248 292 300 300 300
   Obec Skuhrov celkem 249 249 248 292 300 300 300
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Skuhrov (482 - 515 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný tlakově z nové úpravny vody z VDJ Skuhrov 1 x 50 m3. VDJ je plněn z místních zdrojů, umístěných cca 1 km severovýchodně od obce, jedná se o studnu S1 s jímacími zářezy (původní zdroj, hloubka 5 m, vydatnost 0,98 l/s) a studnu S2 (doplněna r. 1996, hloubka 3 m, vydatnost 0,15 l/s), která je svedená do S1.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se vybudování nového posilujícího vodního zdroje a jeho připojení na stávající úpravnu vody.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se uvažuje s rekonstrukcí technologie úpravny vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Skuhrov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Skuhrov - - - 269 279 279 279
   Obec Skuhrov celkem - - - 269 279 279 279
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Skuhrov má v současnosti vybudovanou částečně jednotnou a částečně splaškovou kanalizaci.
   V obci jsou vybudovány dvě kořenové čistírny odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Skuhrov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s rekonstrukcí ČOV.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Skuhrov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Skuhrov 2 500,0 1 000,0 3 500,0
  Obec Skuhrov celkem 2 500,0 1 000,0 3 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou - nový vodní zdroj.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.