Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Skryje - CZ063.3601.6102.088 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Skryje

  Číslo obce PRVKUK 88
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.088
  Kód obce 569461
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1988
  Golčův Jeníkov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0088.01 Skryje 14882 148822
  CZ063.3601.6102.0088.02 Hostačov 40966 409669
  CZ063.3601.6102.0088.03 Chrastice 14880 148806
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hostačov trvale bydlící 105 105 105 97 94 92 90
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 110 110 110 102 99 97 95
   Chrastice trvale bydlící 12 12 12 14 14 15 15
   přechodně bydlící 27 27 27 27 27 27 27
   celkem 39 39 39 41 41 42 42
   Skryje trvale bydlící 77 77 77 77 75 73 71
   přechodně bydlící 3 3 3 40 40 40 40
   celkem 80 80 80 117 115 113 111
   Obec Skryje celkem trvale bydlící 194 194 194 188 183 180 176
   přechodně bydlící 35 35 35 72 72 72 72
   celkem 229 229 229 260 255 252 248
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Skryje 181 183 180 176 179 183 182 181 183 189 188 188 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hostačov 105 105 105 87 84 82 80
   Chrastice - - - - - - -
   Skryje 77 77 77 112 110 108 106
   Obec Skryje celkem 182 182 182 199 194 190 186
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hostačov
   Místní část Hostačov (275 - 308 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přímo na rozvodnou síť místní části Skryje. Voda je dodávána gravitačně z přivaděče skupinového vodovodu Golčův Jeníkov – Čáslav z místa přerušovací komory Homole (20 m3).

   Místní (městská) část Chrastice
   Místní část Chrastice (308 - 320 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

   Místní (městská) část Skryje
   Místní část Skryje (320 - 323 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na přivaděč skupinového vodovodu Golčův Jeníkov – Čáslav. Voda je dodávána gravitačně z místa přerušovací komory Homole (20 m3) v blízkosti obce Kněžice. Uvedený systém slouží i k zásobování místní části Hostačov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hostačov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Chrastice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Skryje
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Skryje realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hostačov - - - - 80 80 80
   Chrastice - - - - - - -
   Skryje - - - - 110 108 106
   Obec Skryje celkem - - - - 190 188 186
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hostačov
   Místní část Hostačov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Chrastice
   Místní část Chrastice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou po předčištění v septicích vypouštěny do vodního toku.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Skryje
   Obec Skryje nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V mísní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hostačov
   V Hostačově je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV Skryje.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Chrastice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Skryje
   Ve Skryjích je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Skryje.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Hostačov, Skryje
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Skryje realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hostačov - 7 000,0 7 000,0
  Chrastice - - -
  Skryje - 6 000,0 6 000,0
  Obec Skryje celkem - 13 000,0 13 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.