Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Skorkov - CZ063.3601.6102.087 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Skorkov

  Číslo obce PRVKUK 87
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.087
  Kód obce 548324
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0087.01 Skorkov 14839 148393
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Skorkov leží na jihozápad od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádnou místní část.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Skorkov trvale bydlící 84 84 84 65 57 48 40
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 104 104 104 85 77 68 60
   Obec Skorkov celkem trvale bydlící 84 84 84 65 57 48 40
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 104 104 104 85 77 68 60
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Skorkov 75 73 73 73 78 78 80 84 83 86 87 87 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Skorkov 84 84 84 65 57 48 40
   Obec Skorkov celkem 84 84 84 65 57 48 40
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Skorkov (569 - 593 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod z r. 1912, zásobený gravitačně z VDJ Skorkov 2 x  25 m3 (590,85/589,1 m n.m.). Zdrojem vody je studna S (vydatnost 0,1 l/s) a studna N (vydatnost 0,07 l/s), posílená z prameniště obce Zbirohy (HK–3 0,05 l/s a HK–4 0,05 l/s).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména  přívodního řadu od VDJ Skorkov). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Skorkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Skorkov - - - - - - -
   Obec Skorkov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Skorkov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do vodního toku.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Skorkov navrženo k realizaci opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Skorkov 3 500,0 - 3 500,0
  Obec Skorkov celkem 3 500,0 - 3 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.