Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Rožínka - CZ063.3714.6101.012 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Horní Rožínka

  Číslo obce PRVKUK 12
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.012
  Kód obce 595683
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0012.01 Horní Rožínka 04398 43982
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Rožínka se nachází jihozápadně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká potok Rožínka. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 530 - 545 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Rožínka trvale bydlící 100 100 100 88 86 83 80
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 110 110 110 98 96 93 90
   Obec Horní Rožínka celkem trvale bydlící 100 100 100 88 86 83 80
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 110 110 110 98 96 93 90
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Rožínka 87 89 86 84 83 79 79 78 77 76 74 74 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Rožínka 99 99 99 88 86 83 80
   Obec Horní Rožínka celkem 99 99 99 88 86 83 80
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Rožínka je zásobována odbočkou ze skupinového vodovodu Vír - Bystřice nad Pernštejnem - Olší. Tlak ve vodovodní síti je zajištěn VDJ Bystřice nad Pernštejnem 4300 m3 (595,3/591,8 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Rožínka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Rožínka - - - - - - 80
   Obec Horní Rožínka celkem - - - - - - 80
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel.
   Výstavba kanalizace byla ukončena v roce 1972, celková délka činí cca 1105 m a byly při ní použity betonové trouby profilů DN 400 - 600.
   Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do potoka Rožínky. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku. Část rodinných domků má vybudovány jímky na vyvážení nebo jsou napojeny přes septik přímo do toku.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny do jímky a odtud budou čerpány výtlakem na ČOV Zvole.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Horní Rožínka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Rožínka 3 000,0 8 000,0 11 000,0
  Obec Horní Rožínka celkem 3 000,0 8 000,0 11 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.