Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rybníček - CZ063.3601.6102.086 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rybníček

  Číslo obce PRVKUK 86
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.086
  Kód obce 569411
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0086.01 Rybníček 14390 143901
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rybníček leží na severovýchod od města Světlá nad Sázavou. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rybníček trvale bydlící 68 68 68 55 51 46 42
   přechodně bydlící 20 20 20 20 22 25 29
   celkem 88 88 88 75 73 71 71
   Obec Rybníček celkem trvale bydlící 68 68 68 55 51 46 42
   přechodně bydlící 20 20 20 20 22 25 29
   celkem 88 88 88 75 73 71 71
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rybníček 54 57 62 62 61 58 61 60 65 63 61 61 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rybníček 64 64 64 77 76 71 71
   Obec Rybníček celkem 64 64 64 77 76 71 71
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rybníček (482 - 495 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobovaný z VDJ Rybníček 1 x 100 m3. Zdrojem vody jsou dvě navzájem propojené studny (hloubka 2,4 m a 3,50, vydatnost 0,49 – 0,52 l/s), využívané již pro původní vodovod ZD Habry z r. 1990 a jihovýchodním směrem od objektu ZD vzdálené 1,5 km. Surová jímaná voda je do VDJ čerpána a upravuje se pouze chlorováním.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s vybudováním nového zdroje pitné vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rybníček realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rybníček - - - - - - -
   Obec Rybníček celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Rybníček má v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do Babského potoka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rybníček realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rybníček 1 000,0 - 1 000,0
  Obec Rybníček celkem 1 000,0 - 1 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.