Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rozsochatec - CZ063.3601.6102.085 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rozsochatec

  Číslo obce PRVKUK 85
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.085
  Kód obce 569399
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0085.01 Rozsochatec 14239 142395
  CZ063.3601.6102.0085.02 Jahodov 14238 142387
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rozsochatec leží na severovýchod od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká Břevnický potok. Obec má místní části Jahodov a Rozsochatec.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jahodov trvale bydlící 32 32 32 26 23 19 16
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 42 42 42 36 33 29 26
   Rozsochatec trvale bydlící 463 462 462 483 480 477 473
   přechodně bydlící 70 70 70 70 70 70 70
   celkem 533 532 532 553 550 547 543
   Obec Rozsochatec celkem trvale bydlící 495 494 494 509 503 496 489
   přechodně bydlící 80 80 80 80 80 80 80
   celkem 575 574 574 589 583 576 569
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rozsochatec 518 517 522 527 519 512 504 503 498 497 504 504 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jahodov - - - - - 19 16
   Rozsochatec 463 462 462 483 480 477 473
   Obec Rozsochatec celkem 463 462 462 483 480 496 489
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jahodov
   Místní část Jahodov (536 - 549 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obec je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

   Místní (městská) část Rozsochatec
   Místní část Rozsochatec (476 - 514 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je napojen na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jahodov
   Uvažuje se s výstavbou veřejného vodovodu napojeného na veřejní vodovod místní části Rozsochatec.

   Místní (městská) část Rozsochatec
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rozsochatec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jahodov - - - - - - -
   Rozsochatec - - - - - 470 470
   Obec Rozsochatec celkem - - - - - 470 470
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jahodov
   Místní část Jahodov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do vodního toku.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Rozsochatec
   Místní část Rozsochatec má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou vypouštěny do jednotné kanalizace nebo po předčištění v septicích jsou rovnou vypouštěny do vodního toku.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jahodov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Rozsochatec
   V Rozsochatci navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Rozsochatec
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rozsochatec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jahodov 3 000,0 - 3 000,0
  Rozsochatec - 26 000,0 26 000,0
  Obec Rozsochatec celkem 3 000,0 26 000,0 29 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.