Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radostín - CZ063.3601.6102.084 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Radostín

  Číslo obce PRVKUK 84
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.084
  Kód obce 569364
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0084.01 Radostín 13836 138363
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radostín leží na sever od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radostín trvale bydlící 152 152 152 160 170 170 170
   přechodně bydlící 25 25 25 25 - - -
   celkem 177 177 177 185 170 170 170
   Obec Radostín celkem trvale bydlící 152 152 152 160 170 170 170
   přechodně bydlící 25 25 25 25 - - -
   celkem 177 177 177 185 170 170 170
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radostín 154 163 156 156 160 160 161 162 159 157 163 163 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radostín 65 79 102 140 149 155 155
   Obec Radostín celkem 65 79 102 140 149 155 155
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radostín (546 - 557 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Radostín 1 x 100 m3 (573,30/570,00 m n.m.). VDJ je plněn čerpáním z místní studny (S-5, vydatnost max. 0,3 l/s), v případě potřeby je možné posílení tohoto zdroje napojením na další stávající studnu (vydatnost celkem max. 0,45 l/s). Surová voda je upravována chlorováním a v odradonovací stanici s aerační věží.

   V roce 2017 bylo realizováno posílení vodovodu vrtanou studnou RA-1 o vydatnosti 1,5 l/s, krterá je umístěna 20 m jižně od  VDJ. Dále byla realizována vrtaná studná RA-1 hloubky 80 m, která byla realizována v blízkosti kopané studny S-5 a napojena na stávající veřejný vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radostín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radostín 176 176 176 120 170 170 150
   Obec Radostín celkem 176 176 176 120 170 170 150
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Radostín má v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou po předčištění v septicích vypouštěny do jednotné kanalizace a odtud do Bahenského potoka.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Radostíně je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Radostín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Radostín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radostín 1 000,0 13 000,0 14 000,0
  Obec Radostín celkem 1 000,0 13 000,0 14 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.