Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pohled - CZ063.3601.6102.082 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Pohled

  Číslo obce PRVKUK 82
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.082
  Kód obce 569291
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0082.01 Pohled 12464 124648
  CZ063.3601.6102.0082.02 Simtany 12465 124656
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pohled leží na východ od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká řeka Sázava. Obec má místní části Pohled a Simtany.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pohled trvale bydlící 641 640 640 666 656 645 633
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 651 650 650 676 666 655 643
   Simtany trvale bydlící 80 80 80 85 86 86 87
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 80 80 80 85 86 86 87
   Obec Pohled celkem trvale bydlící 721 720 720 751 742 731 720
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 731 730 730 761 752 741 730
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pohled 763 781 778 773 778 780 767 768 754 759 742 742 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pohled 42 170 384 42 42 645 633
   Simtany - - - - - - -
   Obec Pohled celkem 42 170 384 42 42 645 633
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Pohled
   Místní část Pohled (438 - 460 m n.m.) je zčásti (cca 10% obyvatel místní části) zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, napojeného na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany. Přívodným řadem DN 300 je voda dopravována do VDJ Pohled 2 x  150 m3 (481,9/478,6 m n.m.), do kterého je také přiváděna voda z místního zdroje - pramenní jímky se zářezem délky 92 m a štoly délky 160 m. Celková vydatnost zdroje činí 0,2 - 0,54 l/s. Ze zdrojů voda teče přes odkyselovací stanici do VDJ, do spotřebiště je dopravována gravitačně. Většina obyvatel místní části je zásobována z individuálních zdrojů.

   Místní (městská) část Simtany
   Místní část Simtany (426 - 440 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromého vodovodu a domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Pohled
   Uvažuje se s dostavbou vodovodu.

   Místní (městská) část Simtany
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty, soukromý vodovod).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pohled realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pohled - - - - - 500 500
   Simtany - - - - - - -
   Obec Pohled celkem - - - - - 500 500
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Pohled
   Místní část Pohled má v současnosti vybudovaný jednotný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části obce jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny buď do kanalizace a následně pak do řeky Sázavy a nebo přímo do řeky Sázavy. Zbylé odpadní vody  jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní(městská) část Simtany
   Místní část Simtany nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny do Simtanského potoka.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Pohled
   V Pohledu je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v místní části.
   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Pohled
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Simtany
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Pohled realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pohled 20 000,0 37 000,0 57 000,0
  Simtany - - -
  Obec Pohled celkem 20 000,0 37 000,0 57 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.