Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Podmoky - CZ063.3601.6102.081 - stav 20. 6. 2017

 1. Obec

  Podmoky

  Číslo obce PRVKUK 81
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.081
  Kód obce 548251
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1988
  Golčův Jeníkov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0081.01 Podmoky 03553 35530
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Podmoky leží na leží na sever od města Světlá nad Sázavou, Obcí protéká vodní tok Čáslavka. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Podmoky trvale bydlící 100 100 100 95 87 79 70
   přechodně bydlící 174 174 174 174 174 174 174
   celkem 274 274 274 269 261 253 244
   Obec Podmoky celkem trvale bydlící 100 100 100 95 87 79 70
   přechodně bydlící 174 174 174 174 174 174 174
   celkem 274 274 274 269 261 253 244
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Podmoky 94 110 115 113 119 125 128 127 124 133 133 133 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Podmoky - - - - - 70 70
   Obec Podmoky celkem - - - - - 70 70
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Podmoky nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec Podmoky doporučujeme napojit na skupinový vodovod Golčův Jeníkov - Čáslav z konce rozvodné sítě ve městě Golčův Jeníkov.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Golčův Jeníkov - Čáslav.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Podmoky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Podmoky - - - - - 70 70
   Obec Podmoky celkem - - - - - 70 70
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Podmoky nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Podmoky se navrhuje vybudovat splaškovou kanalizaci, která bude ukončena ČOV.

    

   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Podmoky

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Podmoky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Podmoky 8 000,0 10 400,0 18 400,0
  Obec Podmoky celkem 8 000,0 10 400,0 18 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  20. 6. 2017 0333/04/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.