Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Olešná - CZ063.3601.6102.080 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Olešná

  Číslo obce PRVKUK 80
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.080
  Kód obce 569216
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0080.01 Olešná 11029 110299
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Olešná leží na sever od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádnou místní část.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Olešná trvale bydlící 302 301 301 337 341 346 349
   přechodně bydlící 32 32 32 32 32 32 32
   celkem 334 333 333 369 373 378 381
   Obec Olešná celkem trvale bydlící 302 301 301 337 341 346 349
   přechodně bydlící 32 32 32 32 32 32 32
   celkem 334 333 333 369 373 378 381
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Olešná 327 340 339 329 322 328 334 349 346 360 375 375 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Olešná 83 126 199 200 205 205 210
   Obec Olešná celkem 83 126 199 200 205 205 210
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Olešná (520 - 560 m n.m.) je zásobování vodou zajišťováno dvěma samostatnými vodovody ze dvou místních zdrojů. Prvním zdrojem je soustava 5 kopaných studní (Olešná II., hloubka 3,1 - 5,6 m, vydatnost 0.5 l/s), vybudovaných cca 1,2 km JJV od středu obce. Z nich je voda gravitačně přiváděna do VDJ Olešná II. 1 x 25 m3, umístěného na JV okraji obce. Odtud je voda samospádem rozváděná do střední a dolní levé části obce, zásobeno je 83 obyvatel a část hospodářského střediska ZD. Zdroj má stanoveno pouze PHO I. A poněvadž se jedná o vodu z mělkého horizontu, kvalita vody je zřetelně poznamenaná antropogenními vlivy (především zvýšený obsah dusičnanů). Vydatnost zdroje je rozkolísaná, silně závislá na dotaci sběrného území dešťovými srážkami. Obec v roce 2012 zhotovila nový čerpací vrt  a v rámci této akce bylo provedeno dále propojení tohoto vrtu se stávajícím vodovodem v obci a zárověň byly dobudovány rozvodné vodovodní řady. Druhý vodovod (dolní tlakové pásmo) zásobuje dolní část obce. Zdroj vody je studna, voda gravitačně natéká do VDJ Olešná 60 m3. Z důvodu omezených tlakových poměrů je voda z VDJ do spotřebiště čerpána.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Olešná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Olešná - - - - - - 200
   Obec Olešná celkem - - - - - - 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Olešná má vybudovaný systém jednotné veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části obce jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny buď do kanalizace nebo přímo do Skuhrovského potoka. Zbylé odpadní vody  jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Olešné je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV v obci.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Olešná
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Olešná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Olešná 1 000,0 18 500,0 19 500,0
  Obec Olešná celkem 1 000,0 18 500,0 19 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.