Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Olešenka - CZ063.3601.6102.079 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Olešenka

  Číslo obce PRVKUK 79
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.079
  Kód obce 569208
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  2011
  Přibyslav

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0079.01 Olešenka 11013 110132
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Olešenka leží na jihovýchod od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Olešenka trvale bydlící 189 189 189 188 185 181 177
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 189 189 189 188 185 181 177
   Obec Olešenka celkem trvale bydlící 189 189 189 188 185 181 177
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 189 189 189 188 185 181 177
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Olešenka 191 192 187 183 183 186 188 184 181 180 184 184 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Olešenka 189 189 189 180 180 180 170
   Obec Olešenka celkem 189 189 189 180 180 180 170
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Olešenka (510 - 548 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zdrojem vody jsou místní studny. Surová voda je upravována ve VDJ 2 x 50 m3 chlorováním a v odradonovací koloně, odtud teče gravitací do spotřebiště. V roce 2007 byla realizována celková rekonstrukce 3 kopaných studní a 1 vrtané studny, výtlačných řadů v celkové délce 1263 m a rozvodných řadů v celkové délce 2191 m. Dále byl zrekonstruován VDJ 2 x 50 m3.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Obec bude napojena na skupinový vodovod Žďársko ze zásobovacího řadu ve Špinově.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   Obec bude napojena na skupinový vodovod Žďársko.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Olešenka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Olešenka - - - - - - 170
   Obec Olešenka celkem - - - - - - 170
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Olešenka má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně do Olešenského potoka zaústěného do řeky Sázavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Olešence je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Olešenka.
   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Olešenka
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Olešenka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Olešenka 3 000,0 13 000,0 16 000,0
  Obec Olešenka celkem 3 000,0 13 000,0 16 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.