Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Okrouhlička - CZ063.3601.6102.078 - stav 10. 12. 2019

 1. Obec

  Okrouhlička

  Číslo obce PRVKUK 78
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.078
  Kód obce 548588
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0078.01 Okrouhlička 10969 109690
  CZ063.3601.6102.0078.02 Skřivánek 10970 109703
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Okrouhlička leží na jih od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká vodní tok Žabinec. Obec má místní části Okrouhlička a Skřivánek.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okrouhlička trvale bydlící 174 174 174 228 235 235 235
   přechodně bydlící 10 10 10 6 8 8 8
   celkem 184 184 184 234 243 243 243
   Skřivánek trvale bydlící 20 20 20 20 20 19 18
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 35 35 35 35 35 34 33
   Obec Okrouhlička celkem trvale bydlící 194 194 194 248 255 254 253
   přechodně bydlící 25 25 25 21 23 23 23
   celkem 219 219 219 269 278 277 276
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Okrouhlička 207 210 235 231 236 243 249 249 244 254 261 261 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okrouhlička 0 0 0 211 230 235 235
   Skřivánek 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Okrouhlička celkem 0 0 0 211 230 235 235
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Okrouhlička
   V roce 2005 byla realizována výstavba veřejného vodovodu v místní části. Bylo vybudováno napojení nového centrálního zdroje pitné vody OK 1 (vrt na kótě 496 m n.m., hloubka 45 m, max. odběr 0,35 l/s, min. vydatnost 0,83 – 0,38 l/s), nový vodojem Okrouhlička 50 m3 (512,20 m n.m.) s úpravnou vody (odradonování, snížení množství železa, manganu, kyselosti vody) a vybudování rozvodné sítě po obci v celkové délce 2616 m.

   Místní (městská) část Skřivánek
   V místní části Skřivánek není doposud vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni z vlastních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Okrouhlička

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se uvažuje s realizací nového zdroje pitné vody a modernizací úpravny vody.

    

   Místní (městská) část Skřivánek

   Navrhuje se napojení místní části Skřivánek na vodovod městské části Květnov města Havlíčkův Brod. V místní části bude realizována výstavba vodovodní sítě.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Místní část Skřivánek bude napojena na vodovodní síť městské části Květnov, která je napojena na skupinový vodovod.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Okrouhlička realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okrouhlička 129 129 129 0 230 230 230
   Skřivánek 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Okrouhlička celkem 129 129 129 0 230 230 230
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Okrouhlička
   V obci Okrouhlička je vybudována částečně jednotná a částečně splašková kanalizační síť.
   V obci není vybudována centrální čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Skřivánek
   V místní části Skřivánek není vybudována kanalizační síť. Splašky jsou soustřeďovány v bezodtokých jímkách jednotlivých nemovitostí.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Okrouhlička
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Okrouhlička
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Skřivánek
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Okrouhlička realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Okrouhlička 1 000,0 13 000,0 14 000,0
  Skřivánek 2 500,0 - 2 500,0
  Obec Okrouhlička celkem 3 500,0 13 000,0 16 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  10. 12. 2019 0543/07/2019/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou - napojení na skupinový vodovod
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.