Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Znětínek - CZ063.3714.6115.728 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Znětínek

  Číslo obce PRVKUK 728
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.728
  Kód obce 597139
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0728.01 Znětínek 19340 193402
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Znětínek se nachází jižně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 11 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 550 - 570 m n.m.
   Obec se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Znětínek trvale bydlící 213 213 213 207 210 206 210
   přechodně bydlící 20 20 20 5 5 5 5
   celkem 233 233 233 212 215 211 215
   Obec Znětínek celkem trvale bydlící 213 213 213 207 210 206 210
   přechodně bydlící 20 20 20 5 5 5 5
   celkem 233 233 233 212 215 211 215
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Znětínek 206 210 208 208 205 202 203 208 207 206 208 208 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Znětínek 227 227 226 212 215 211 215
   Obec Znětínek celkem 227 227 226 212 215 211 215
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Znětínek má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody pro vodovod jsou tři kopané studny o celkové vydatnosti 1,1 l/s. Voda ze studní je přiváděna do odkyselovací stanice a dále do VDJ Znětínek 100 m3 (584,6/581,6 m n.m.) přes odradonovací věž. Obec je z vodojemu zásobena gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Znětínek realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Znětínek - - - - - - 215
   Obec Znětínek celkem - - - - - - 215
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1615 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm.
   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizační sítí přímo do místního vodního toku nebo rybníka nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Znětínek
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Znětínek realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Znětínek - 13 000,0 13 000,0
  Obec Znětínek celkem - 13 000,0 13 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.