Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vysoké - CZ063.3714.6115.727 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vysoké

  Číslo obce PRVKUK 727
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.727
  Kód obce 588334
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0727.01 Vysoké 12320 123200
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vysoké se nachází severovýchodně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 4 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 608 - 638 m n.m.
   Obec Vysoké se nachází v CHKO Žďárské vrchy a část obce v povodí vodárenské nádrže Staviště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoké trvale bydlící 123 123 123 190 200 210 210
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 128 128 128 195 205 215 215
   Obec Vysoké celkem trvale bydlící 123 123 123 190 200 210 210
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 128 128 128 195 205 215 215
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vysoké 123 141 157 162 163 176 181 185 200 192 192 192 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoké 77 83 93 138 148 158 170
   Obec Vysoké celkem 77 83 93 138 148 158 170
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoké má vybudovaný veřejný vodovod, který je zásobováný z vodovodní sítě města Žďár nad Sázavou (II. tlakové pásmo). Na přívodném řadu je čerpací stanice Hrázky, která čerpá vodu do VDJ Vysoké 2 x 100 m3 (653,0/650,0 m n.m.).
   Na vodovodní síť obce Vysoké je od roku 2006 napojena vodovodní síť obce Počítky.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vysoké realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoké - - - - - 210 210
   Obec Vysoké celkem - - - - - 210 210
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1420 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm.
   Celá kanalizační síť je rozdělena do 4 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do vodního toku Perničky. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny výtlakem do kanalizační sítě města Žďár nad Sázavou a odvedeny na ČOV Žďár nad Sázavou. Na kanalizační síť obce Vysoké bude napojena kanlizace obce Počítky.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vysoké realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vysoké - 15 000,0 15 000,0
  Obec Vysoké celkem - 15 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.