Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vojnův Městec - CZ063.3714.6115.726 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vojnův Městec

  Číslo obce PRVKUK 726
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.726
  Kód obce 597091
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0726.01 Vojnův Městec 18460 184608
  CZ063.3714.6115.0726.02 Nová Huť 18459 184594
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Vojnův Městec se nachází severně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 15 km. Městys se skládá ze dvou místních částí Nová Huť a Vojnův Městec. Obcí protéká Městecký potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 530 - 555 m n.m.
   Městys Vojnův Městec se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Huť trvale bydlící 5 5 5 3 3 3 3
   přechodně bydlící 13 13 13 13 13 13 13
   celkem 18 18 18 16 16 16 16
   Vojnův Městec trvale bydlící 702 701 700 771 779 785 789
   přechodně bydlící 95 95 95 95 95 95 95
   celkem 797 796 795 866 874 880 884
   Obec Vojnův Městec celkem trvale bydlící 707 706 705 774 782 788 792
   přechodně bydlící 108 108 108 108 108 108 108
   celkem 815 814 813 882 890 896 900
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vojnův Městec 755 786 787 774 777 772 768 769 777 777 773 773 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Huť 5 5 5 3 3 3 3
   Vojnův Městec 700 700 700 740 745 751 755
   Obec Vojnův Městec celkem 705 705 705 743 748 754 758
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Nová Huť

   Část městyse Nová Huť má vybudovaný veřejný vodovod z r. 1978. Prameniště vodovodu má studnu o vydatnosti 0,3 l/s, ze studny je voda vedena gravitačně do části městyse.

    

   Místní (městská) část Vojnův Městec

   Část městyse Vojnův Městec má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou dvě prameniště s celkem 8 kopanými studnami. U studny S5 je proveden jímací zářez v délce 10 m. Voda je svedena svodným řadem přes armaturní šachtu do odkyselovací stanice, kde jsou 3 filtry. Pro akumulaci vody byl v obci vybudován VDJ Vojnův Městec 2 x 100 m3 (627,70/624,50 m n.m.). Z vodojemu je část městyse zásobena gravitačně.

   V roce 2005 a 2008 byla realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 552 m pro lokalitu rodinných domů.

   Část městyse má vybudované 2 vrty pro posílení vodních zdrojů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Nová Huť

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vojnův Městec

   Předpokládá se napojení 2 vrtů pro posílení vodních zdrojů.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje - napojení 2 vrtů.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Vojnův Městec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Huť - - - - - - -
   Vojnův Městec - - - 740 745 751 755
   Obec Vojnův Městec celkem - - - 740 745 751 755
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Nová Huť

   Část městyse Nová Huť nemá veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Vojnův Městec

   Část městyse Vojnův Městec má z r. 2010 - 2011 vybudovanou splaškovou kanalizaci o délce cca 7805 m a mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod o kapacitě 800 EO. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Městeckého potoka.

    

   V části městyse je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vojnův Městec

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Nová Huť

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní(městská) část Nová Huť

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní(městská) část Vojnův Městec

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Vojnův Městec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nová Huť - - -
  Vojnův Městec 1 500,0 - 1 500,0
  Obec Vojnův Městec celkem 1 500,0 - 1 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.