Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vepřová - CZ063.3714.6115.725 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vepřová

  Číslo obce PRVKUK 725
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.725
  Kód obce 597015
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0725.01 Vepřová 18005 180050
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vepřová se nachází severozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 624 - 644 m n.m.
   Obec Vepřová se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vepřová trvale bydlící 387 386 386 410 429 436 441
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 417 416 416 440 459 466 471
   Obec Vepřová celkem trvale bydlící 387 386 386 410 429 436 441
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 417 416 416 440 459 466 471
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vepřová 420 416 414 411 414 411 412 416 409 421 422 422 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vepřová 417 416 415 410 429 436 441
   Obec Vepřová celkem 417 416 415 410 429 436 441
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vepřová má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody pro vodovod jsou dvě studny, odkud je voda čerpána přes odkyselovací stanici do VDJ Vepřová 50 m3 (630,2/628,0 m n.m.). Z vodojemu je část obce zásobovaná gravitačně, ZD a horní část obce přes AT stanici umístěnou ve vodojemu. V roce 1990 bylo instalováno odradonování.
   Z VDJ Vepřová je zásobena i obec Malá Losenice.
   V roce 2008 byla realizována výstavba přívodního řadu a rozvodných řadů v celkové délce 447 m, v r. 2010 byla realizována 2. etapa vodovodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vepřová realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vepřová - - - - - 436 441
   Obec Vepřová celkem - - - - - 436 441
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na níž je napojena většina obyvatel. Délka řadu kanalizačních řadů je cca 3300 m. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku, část rodinných domků má vybudovány bezodtoké jímky.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Vepřová
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vepřová realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vepřová 7 200,0 25 000,0 32 200,0
  Obec Vepřová celkem 7 200,0 25 000,0 32 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.