Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Okrouhlice - CZ063.3601.6102.077 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Okrouhlice

  Číslo obce PRVKUK 77
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.077
  Kód obce 569186
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0077.01 Okrouhlice 10965 109657
  CZ063.3601.6102.0077.02 Babice 10962 109622
  CZ063.3601.6102.0077.03 Chlístov 40956 409561
  CZ063.3601.6102.0077.04 Olešnice 10966 109665
  CZ063.3601.6102.0077.05 Vadín 10967 109673
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Okrouhlice leží na jihovýchod od města Světlá nad Sázavou. Obcí protéká řeka Sázava. Obec má místní části Babice, Chlístov, Okrouhlice, Olešnice a Vadín.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babice trvale bydlící 194 194 194 208 213 218 222
   přechodně bydlící 90 90 90 8 8 8 8
   celkem 284 284 284 216 221 226 230
   Chlístov trvale bydlící 100 100 100 103 103 102 102
   přechodně bydlící 12 12 12 6 6 6 6
   celkem 112 112 112 109 109 108 108
   Okrouhlice trvale bydlící 558 557 557 642 653 664 672
   přechodně bydlící 280 279 279 20 20 20 20
   celkem 838 836 836 662 673 684 692
   Olešnice trvale bydlící 224 224 223 214 214 215 215
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 224 224 223 224 224 225 225
   Vadín trvale bydlící 142 142 142 131 127 122 118
   přechodně bydlící 68 68 68 20 20 20 20
   celkem 210 210 210 151 147 142 138
   Obec Okrouhlice celkem trvale bydlící 1 218 1 217 1 216 1 298 1 310 1 321 1 329
   přechodně bydlící 450 449 449 64 64 64 64
   celkem 1 668 1 666 1 665 1 362 1 374 1 385 1 393
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Okrouhlice 1262 1274 1276 1273 1282 1306 1321 1350 1372 1393 1382 1382 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babice - - - 216 221 226 230
   Chlístov 100 100 100 109 109 108 108
   Okrouhlice 558 557 557 662 673 684 692
   Olešnice 224 224 223 214 224 225 225
   Vadín - - - 151 147 142 138
   Obec Okrouhlice celkem 882 881 880 1 352 1 374 1 385 1 393
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Babice

   Místní část Babice (396 - 423 m n.m.) je v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je napojen na veřejný vodovod místní části Okrouhlice, tedy na skupinový vodovod Okrouhlice – Olešnice.

    

   Místní (městská) část Chlístov

   Místní část Chlístov (451 - 436 m n.m.) je tvořena dvěma osadami – Dolní a Horní Chlístov. V místní části je vybudovaný veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany.

    

   Místní (městská) část Okrouhlice

   Místní část Okrouhlice (394 - 424 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobovaný z VDJ Olešnice 2 x 100 m3 (441,80/438,50 m n.m.). Zdrojem pitné vody jsou čtyři kopané studny z prameniště Dobrá Voda v k.ú. Malčín (celková vydatnost 1,90 l/s). Ze zdrojů voda teče do sběrné jímky a přes odkyselovací stanici do armaturní komory zemního VDJ.

    

   V roce 2018 bylo realizováno posílení vodovodu Okrouhlice o vrt hloubky 75 m, který byl napojen do stávající odkyselovací stanice propojovacím řadem v délce 148 m.

    

   Místní (městská) část Olešnice

   Místní část Olešnice (408 - 426 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobovaný z VDJ Olešnice 2 x  100 m3 (441,80 / 438,50 m n.m.). V osadě Valečov jsou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny).

    

   Místní (městská) část Vadín

   Místní část Vadín (424 - 438 m n.m.) je v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je napojen na veřejný vodovod místní části Okrouhlice, tedy na skupinový vodovod Okrouhlice – Olešnice.

    

   V roce 2009 byla realizována výstavba veřejného vodovodu Babice - Vadín. Byly vybudovány vodovodní řady v celkové délce 4970 m a automatické tlakové stanice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Babice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Chlístov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Okrouhlice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Olešnice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Uvažuje se s novým zdrojem vody. V osadě Valečov bude vybudován veřejný vodovod, který bude napojen na skupinový vodovod Okrouhlice – Olešnice.

    

   Místní (městská) část Vadín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Okrouhlice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babice - - - - - 226 230
   Chlístov - - - - - - 108
   Okrouhlice - - - - 400 660 668
   Olešnice - - - - - 220 220
   Vadín - - - - - 142 138
   Obec Okrouhlice celkem - - - - 400 1 248 1 364
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Babice

   Místní část Babice má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z větší části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak do Křivoláčského potoka nebo do řeky Sázavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Chlístov

   Místní část Chlístov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Okrouhlice

   Místní část Okrouhlice má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z větší části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak do řeky Sázavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V části obce pod železnicí je v současné době provedena oddílná kanalizace, odvádějící splaškové vody ze správní budovy Českých drah a ze školní jídelny s kuchyní.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Olešnice

   Místní část Olešnice včetně osady Valečov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do Lučického potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Vadín

   Místní část Vadín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Babice

   V Babicích navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Splašky budou odváděny na ČOV Havlíčkův Brod.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Chlístov

   V místní části Chlístov navrhujeme vybudování nové splaškové kanalizace, která bude výtlakem zaústěna do kanalizačního systému města Havlíčkův Brod a na její centrální ČOV.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Okrouhlice

   V Okrouhlici navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na ČOV Havlíčkův Brod.

    

   Místní (městská) část Olešnice

   V Olešnici je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Havlíčkův Brod.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   V osadě Valečov se navrhuje vybudování splaškové kanalizace, která bude ukončena ČOV.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vadín

   Ve Vadíně je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Havlíčkův Brod.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Okrouhlice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Babice - 15 000,0 15 000,0
  Chlístov - 9 000,0 9 000,0
  Okrouhlice 2 000,0 36 000,0 38 000,0
  Olešnice 2 500,0 20 000,0 22 500,0
  Vadín - 16 000,0 16 000,0
  Obec Okrouhlice celkem 4 500,0 96 000,0 100 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.