Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dolní Rožínka - CZ063.3714.6101.009 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dolní Rožínka

  Číslo obce PRVKUK 9
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.009
  Kód obce 595535
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0009.01 Dolní Rožínka 03009 30091
  CZ063.3714.6101.0009.02 Horní Rozsíčka 03010 30104
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Rožínka se nachází jihozápadně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 7 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Dolní Rožínky a Horní Rozsíčky. Obcí protéká vodní tok Rožínka. Rozsah zástavby je v rozmezí 495 - 530 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Rožínka trvale bydlící 616 615 615 615 607 598 587
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 616 615 615 615 607 598 587
   Horní Rozsíčka trvale bydlící 45 45 45 35 31 27 23
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 45 45 45 35 31 27 23
   Obec Dolní Rožínka celkem trvale bydlící 661 660 660 650 638 625 610
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 661 660 660 650 638 625 610
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dolní Rožínka 668 660 659 641 630 623 605 630 618 605 592 592 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Rožínka 597 600 607 615 607 598 587
   Horní Rozsíčka 44 44 44 35 31 27 23
   Obec Dolní Rožínka celkem 641 644 651 650 638 625 610
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Rožínka

   Místní část Dolní Rožínka (495 - 530 m n.m.) je zásobena ze skupinového vodovodu ÚV Vír - Bystřice nad Pernštejnem - Olší. V obci jsou tři tlaková pásma. Horní pásmo je pod tlakem VDJ Dolní Rožínka (Jasan) 2 x 750 m3 (581,0/577,8 m n.m.). Dvě dolní pásma jsou napojena z horního pásma přes redukční ventily. Na horní tlakové pásmo místní části je napojena obec Blažkov.

    

   Místní (městská) část Horní Rozsíčka

   Místní část Horní Rozsíčka (530 - 543 m n.m.) je též zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu ÚV Vír - Bystřice nad Pernštejnem – Olší. Tlak ve vodovodní síti je zajišťován vodojemem Dolní Rožínka 2 x 750 m3 (581,0/577,8 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Rožínka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Horní Rozsíčka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dolní Rožínka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Rožínka 400 400 400 615 607 598 587
   Horní Rozsíčka - - - - - - -
   Obec Dolní Rožínka celkem 400 400 400 615 607 598 587
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Rožínka

   V místní části je vybudována jednotná i oddílná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 400 obyvatel. Celková délka kanalizace je cca 4917 m.

   Odpadní vody jsou svedeny na stávající mechanicko-biologickou ČOV s aerobní stabilizací kalu pro 900 EO. ČOV a kanalizace byla vybudována v letech 1995 - 1996 (I. etapa) a 1998 - 1999 (II. etapa).

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Dolní Rožínka

    

   Místní (městská) část Horní Rozsíčka

   Místní část Horní Rozsíčka nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku ústícího do vodního toku Bobrůvka, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Rožínka

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Výhledově se předpokládá rovněž modernizace (intenzifikace) stávající ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Dolní Rožínka

   Nově napojené obce (místní části): Milasín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Horní Rozsíčka

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dolní Rožínka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dolní Rožínka 6 869,0 23 000,0 29 869,0
  Horní Rozsíčka 3 000,0 - 3 000,0
  Obec Dolní Rožínka celkem 9 869,0 23 000,0 32 869,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.