Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Velká Losenice - CZ063.3714.6115.724 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Velká Losenice

  Číslo obce PRVKUK 724
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.724
  Kód obce 596981
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0724.01 Velká Losenice 17857 178578
  CZ063.3714.6115.0724.02 Pořežín 17856 178560
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velká Losenice se nachází západně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 8 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Pořežín a Velká Losenice. Obcí protéká Losenický potok. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 530 - 555 m n.m.
   Obec Velká Losenice se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pořežín trvale bydlící 65 65 65 56 54 52 50
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 85 85 85 76 74 72 70
   Velká Losenice trvale bydlící 914 912 912 1 208 1 210 1 216 1 253
   přechodně bydlící 20 20 20 12 12 15 15
   celkem 934 932 932 1 220 1 222 1 231 1 268
   Obec Velká Losenice celkem trvale bydlící 979 977 977 1 264 1 264 1 268 1 303
   přechodně bydlící 40 40 40 32 32 35 35
   celkem 1 019 1 017 1 017 1 296 1 296 1 303 1 338
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Velká Losenice 1145 1166 1200 1209 1220 1230 1247 1230 1216 1220 1228 1228 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pořežín 65 65 65 56 54 52 50
   Velká Losenice 933 932 932 1 220 1 222 1 231 1 268
   Obec Velká Losenice celkem 998 997 997 1 276 1 276 1 283 1 318
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Pořežín

   Místní část Pořežín je připojena na vodojem obce Nové Dvory, který je zásobován vodou z vrtu a zároveň je napojen na přivaděč Žďár nad Sázavou - Velká Losenice - Nížkov.

    

   Místní (městská) část Velká Losenice

   Místní část Velká Losenice má vybudovaný veřejný vodovod. Má vlastní zdroje vody, které jsou napojeny do dvou vodojemů starý/nový 160/150 m3. Oba vodojemy jsou ve stejné nadmořské výšce (581,8/576,5 m n.m.) a jsou napájeny v prvním případě jímacími zářezy a v druhém případě 4 studněmi do max. hloubky 3 m. Dále do starého VDJ 160 m3 je napojen nový vrt o hloubce 50 m a vydatnosti 1 l/s. Oba vodojemy mají instalované odradonovací zařízení a starý vodojem odkyselovací stanici. Obec je také napojena na přivaděč Žďár nad Sázavou - Velká Losenice - Nížkov.

    

   V období 2003 až 2007 byla realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 1352 m pro lokality rodinných domů Na Šípech a Pod Peperkem a pro půmyslovou zónu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Pořežín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Velká Losenice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Velká Losenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pořežín - - - - - - -
   Velká Losenice 650 649 649 1 220 1 222 1 231 1 268
   Obec Velká Losenice celkem 650 649 649 1 220 1 222 1 231 1 268
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Pořežín

   Místní část Pořežín nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Velká Losenice

   Místní část Velká Losenice má kombinovanou kanalizační síť, na kterou jsou napojeni všichni obyvatelé místní části Velká Losenice. Celková délka kanalizační sítě je v současnosti cca 6100 m. V letech 2014 - 2015 byla provedena intenzifikace ČOV Velká Losenice na kapacitu 1300 EO.

   V místní části je mechanicko-biologická ČOV.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Velká Losenice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Pořežín

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Pořežín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Velká Losenice

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů, v části obce bude jednotná kanalizace nahrazena oddílnou splaškovou. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Velká Losenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pořežín - - -
  Velká Losenice 15 500,0 15 800,0 31 300,0
  Obec Velká Losenice celkem 15 500,0 15 800,0 31 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.