Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vatín - CZ063.3714.6115.723 - stav 9. 9. 2019

 1. Obec

  Vatín

  Číslo obce PRVKUK 723
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.723
  Kód obce 596949
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0723.01 Vatín 17716 177164
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vatín se nachází jihovýchodně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 5 km. Obcí protéká Vatínský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 550 - 572 m n.m.
   Obec Vatín se částečně nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vatín trvale bydlící 324 323 323 348 354 359 363
   přechodně bydlící 10 10 10 25 30 30 30
   celkem 334 333 333 373 384 389 393
   Obec Vatín celkem trvale bydlící 324 323 323 348 354 359 363
   přechodně bydlící 10 10 10 25 30 30 30
   celkem 334 333 333 373 384 389 393
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vatín 331 337 342 346 341 337 330 329 324 329 322 322 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vatín 326 325 325 350 354 359 363
   Obec Vatín celkem 326 325 325 350 354 359 363
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vatín má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody jsou dva vrty o celkové vydatnosti 1,0 l/s. Ze studní se voda čerpá do úpravny vody Vatín. Z úpravny vody se čerpá do VDJ Vatín 100 m3 (585,0/582,0 m n.m.), ze kterého je obec zásobena gravitačně.

    

   V roce 2019 byla realizována stavba vrtané studny VA-5 hloubky 60 m a voodvodu v celkové délce 875 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se posílení vodních zdrojů o 1 - 2 vrty a jejich napojení.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vatín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vatín 331 331 331 350 354 359 363
   Obec Vatín celkem 331 331 331 350 354 359 363
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vatín je z r. 2005 splašková kanalizace v celkové délce cca 2776 m, která je zakončena ČOV o kapacitě 500 EO. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

   V obci je vybudovaná ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Vatín
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se předpokládá intenzifikace ČOV.

   V obci je vybudovaná ČOV.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vatín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vatín 2 000,0 7 500,0 9 500,0
  Obec Vatín celkem 2 000,0 7 500,0 9 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  9. 9. 2019 90/2019 administrativní opatření Vatín - vrtaná studna VA-5 hl 60 m a vodovod v délce 875 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.