Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Újezd - CZ063.3714.6115.722 - stav 29. 12. 2016

 1. Obec

  Újezd

  Číslo obce PRVKUK 722
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.722
  Kód obce 596922
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0722.01 Újezd 17372 173720
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Újezd se nachází jihozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 8 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 572 - 588 m n.m.
   Obec se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Újezd trvale bydlící 239 239 238 242 239 236 232
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 243 243 242 246 243 240 236
   Obec Újezd celkem trvale bydlící 239 239 238 242 239 236 232
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 243 243 242 246 243 240 236
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Újezd 218 247 248 253 253 255 256 262 253 251 264 264 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Újezd 232 232 232 242 239 236 232
   Obec Újezd celkem 232 232 232 242 239 236 232
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Újezd má vybudovaný veřejný vodovod. Prameniště má 5 kopaných studní o vydatnosti 0,26 - 0,8 l/s a 2 odkyselovací jímky. Z těchto jímek teče voda gravitačně do vodojemu Újezd 2 x 50 m3 (604,12/600,62 m n.m.) a dál do spotřebiště. Voda je kvalitní, vydatnost zdroje však v letních měsících klesá a nestačí krýt potřebu obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se napojení na vodovodní síť městyse Nové Veselí.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje s napojením na vodovodní síť městyse Nové Veselí.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Újezd realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Újezd - - - - - - 232
   Obec Újezd celkem - - - - - - 232
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1863 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm.

   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích touto kanalizací přímo do toku Horního potoka nebo jsou zachycovány v jímkách na vyvážení.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   V roce 2016 byla v části obce vybudována ČOV pro 42 EO (obytný soubor 12 RD).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Újezd
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Újezd realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Újezd 13 000,0 17 000,0 30 000,0
  Obec Újezd celkem 13 000,0 17 000,0 30 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  29. 12. 2016 85/2016 administrativní opatření Újezd - ČOV (42 EO) pro obytný soubor 12 RD Újezd
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.