Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Škrdlovice - CZ063.3714.6115.721 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Škrdlovice

  Číslo obce PRVKUK 721
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.721
  Kód obce 596876
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0721.01 Škrdlovice 16270 162701
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Škrdlovice se nachází severně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 8 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 632 - 657 m n.m.
   Obec Škrdlovice se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Škrdlovice trvale bydlící 579 578 578 634 643 651 656
   přechodně bydlící 5 068 5 058 5 056 5 056 5 056 5 056 5 056
   celkem 5 647 5 636 5 634 5 690 5 699 5 707 5 712
   Obec Škrdlovice celkem trvale bydlící 579 578 578 634 643 651 656
   přechodně bydlící 5 068 5 058 5 056 5 056 5 056 5 056 5 056
   celkem 5 647 5 636 5 634 5 690 5 699 5 707 5 712
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Škrdlovice 612 635 639 667 655 651 651 665 656 667 656 656 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Škrdlovice 570 571 574 634 643 651 656
   Obec Škrdlovice celkem 570 571 574 634 643 651 656
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Škrdlovice má vybudovaný veřejný vodovod. Prameniště vodovodu má 7 studní, voda je ze sběrné studny čerpána přes odkyselovací stanici do VDJ Škrdlovice 2 x 250 m3 (688,3/685 m n.m.).
   V roce 2005 a 2009 byla realizována stavba vodovodu v délce 480 m pro objekt DPS a byl prodloužen vodovodní řad v délce 167 m pro rodinné domy u Markytského rybníka.
   Na vodovod je dále napojena i obec Karlov a rekreační oblast Velké Dářko.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se posílení vodních zdrojů (vrt).
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje (vrt).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Škrdlovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Škrdlovice 110 110 110 634 643 651 656
   Obec Škrdlovice celkem 110 110 110 634 643 651 656
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Škrdlovice má z r. 2013 vybudovanou splaškovou kanalizaci o délce cca 8277 m, která je výtlakem napojena na kanalizační síť obce Světnov a odpadní vody jsou odvedeny na mechanicko-biologickou ČOV Světnov. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Stržského potoku. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Do kanalizace obce Škrdlovice bude čerpána odpadní voda z obce Karlov.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Škrdlovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Škrdlovice 1 500,0 - 1 500,0
  Obec Škrdlovice celkem 1 500,0 - 1 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.