Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Svratka - CZ063.3714.6115.720 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Svratka

  Číslo obce PRVKUK 720
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.720
  Kód obce 596868
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0720.01 Svratka 16156 161560
  CZ063.3714.6115.0720.02 Česká Cikánka 16153 161535
  CZ063.3714.6115.0720.03 Moravská Cikánka 16154 161543
  CZ063.3714.6115.0720.04 Moravská Svratka 16155 161551
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Svratka se nachází severně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 19 km. Město Svratka má 4 katastrální území - Česká Cikánka, Moravská Cikánka, Moravská Svratka a Svratka. Městem protéká řeka Svratka. Rozsah zástavby je v rozmezí 625 - 660 m n. m.
   Město Svratka se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí vodárenské nadrže Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Česká Cikánka trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Moravská Cikánka trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Moravská Svratka trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Svratka trvale bydlící 1 323 1 320 1 320 1 157 1 094 1 031 966
   přechodně bydlící 186 186 186 186 186 186 186
   celkem 1 509 1 506 1 506 1 343 1 280 1 217 1 152
   Obec Svratka celkem trvale bydlící 1 323 1 320 1 320 1 157 1 094 1 031 966
   přechodně bydlící 186 186 186 186 186 186 186
   celkem 1 509 1 506 1 506 1 343 1 280 1 217 1 152
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Svratka 1469 1446 1425 1424 1416 1433 1430 1400 1418 1403 1407 1407 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Česká Cikánka - - - - - - -
   Moravská Cikánka - - - - - - -
   Moravská Svratka - - - - - - -
   Svratka 1 350 1 348 1 348 1 407 1 338 1 269 1 196
   Obec Svratka celkem 1 350 1 348 1 348 1 407 1 338 1 269 1 196
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Svratka má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem jsou tři prameniště. Prameniště "Pešlova Louka" má 3 kopané studny o vydatnosti 1,9 l/s, voda je svedena do sběrné jímky a dále do akumulační nádrže ČS Cikánka. Z ČS Cikánka se voda čerpá přes spotřebiště do VDJ Svratka I 125 m3 (675,6/672,4 m n.m.). Z prameniště "Holcova studna" je voda čerpána do úpravny vody, kde se voda odkyseluje a odradonovává. Kapacita ÚV je 2,5 l/s. U úpravny vody je VDJ Svratka II 2 x 150 m3 (675,6/671,7 m n.m.). Třetí prameniště "Burešova louka" má jímací zářez. Z prameniště je voda svedena do ČS a z ní je voda čerpána přes síť do VDJ Svratka I.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména prameniště "Burešova louka", ČS, VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Svratka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Česká Cikánka - - - - - - -
   Moravská Cikánka - - - - - - -
   Moravská Svratka - - - - - - -
   Svratka - - 1 431 1 407 1 338 1 269 1 196
   Obec Svratka celkem - - 1 431 1 407 1 338 1 269 1 196
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve městě Svratka byla v roce 2007 vybudována I. etapa kanalizace o délce cca 4783 m a mechanicko-biologická ČOV Svratka o kapacitě 2200 EO. V r. 2013 byla dokončena II. etapa kanalizace o délce cca 6950 m. Tato kanalizace je kombinovaná splašková a jednotná.

   Ve městě je vybudována ČOV pro 2200 EO.
   V současnosti napojené obce (městské části): Svratka
   Nově napojené obce (městské části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Svratka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Česká Cikánka - - -
  Moravská Cikánka - - -
  Moravská Svratka - - -
  Svratka 26 000,0 42 000,0 68 000,0
  Obec Svratka celkem 26 000,0 42 000,0 68 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.