Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Světnov - CZ063.3714.6115.719 - stav 30. 7. 2019

 1. Obec

  Světnov

  Číslo obce PRVKUK 719
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.719
  Kód obce 596841
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0719.01 Světnov 16066 160661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Světnov se nachází severně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 590 - 630 m n.m. Obcí protéká Stržský potok.
   Obec Světnov se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Světnov trvale bydlící 409 408 408 448 452 456 457
   přechodně bydlící 130 130 130 130 130 130 130
   celkem 539 538 538 578 582 586 587
   Obec Světnov celkem trvale bydlící 409 408 408 448 452 456 457
   přechodně bydlící 130 130 130 130 130 130 130
   celkem 539 538 538 578 582 586 587
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Světnov 451 443 461 465 467 470 462 465 467 472 472 472 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Světnov 409 408 408 421 425 429 430
   Obec Světnov celkem 409 408 408 421 425 429 430
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Světnov má vybudovaný veřejný vodovod s prameništěm, která má 6 kopaných studní a vrt u VDJ. Voda je gravitačně svedena do sběrné jímky a odtud do VDJ Světnov 100 m3 (659,93/656,00 m n.m.). Z VDJ je obec zásobena gravitačně.

    

   V roce 2019 bylo realizováno připojení vrtu na pozemku p. č. 772/8 v k. ú. Světnov do stávajícího VDJ a dále napojení na vodovodní síť obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Světnov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Světnov - - - 421 425 429 430
   Obec Světnov celkem - - - 421 425 429 430
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Světnov má z r. 2013 vybudovanou splaškovou kanalizaci o délce cca 6009 m a mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 1700 EO, na kterou je napojena i obec Škrdlovice. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Stržského potoku. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní  části): Světnov, Škrdlovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): rekreační oblast Dářko

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Světnov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Světnov 571,0 - 571,0
  Obec Světnov celkem 571,0 - 571,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  30. 7. 2019 86/2019 administrativní opatření Světnov - vrtaná studna hl. 90m na pozemku KN p. č. 772/8 v katastrálním území Světnov a vodovodní potrubí o délce 154 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.