Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Sklené - CZ063.3714.6115.718 - stav 30. 9. 2019

 1. Obec

  Sklené

  Číslo obce PRVKUK 718
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.718
  Kód obce 596736
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0718.01 Sklené 14825 148253
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sklené se nachází severovýchodně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 8 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 742 - 770 m n.m.
   Obec Sklené se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sklené trvale bydlící 95 95 95 110 115 120 125
   přechodně bydlící 52 52 52 65 68 68 70
   celkem 147 147 147 175 183 188 195
   Obec Sklené celkem trvale bydlící 95 95 95 110 115 120 125
   přechodně bydlící 52 52 52 65 68 68 70
   celkem 147 147 147 175 183 188 195
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Sklené 106 110 112 108 105 106 108 110 112 106 106 106 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sklené 147 147 147 175 183 188 195
   Obec Sklené celkem 147 147 147 175 183 188 195
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sklené má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou studny S2 a S3, ze kterých je voda čerpána do VDJ Sklené 100 m3 (774,2/770,9 m n.m.). Z vodojemu voda teče do obce gravitačně.
   V r. 2012 byl vybudován nový průzkumný vrt.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se napojení nového zdroje (průzkumného vrtu).
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména zdroje). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje (vrt).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Sklené realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sklené - - - 150 160 165 175
   Obec Sklené celkem - - - 150 160 165 175
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 106 trvale bydlících obyvatel, tento počet se však příležitostně zvyšuje o 63 rekreantů. V minulosti byla vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1300 m, byly použity betonové trouby.

   V roce 2004 byla realizována jednotná kanalizace v celkové délce 617 m a byla vybudována kořenová ČOV pro 135 EO. Odtok z kořenové ČOV je zaústěn do Lamperského potoka.

    

   V obci je vybudována kořenová ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Sklené

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se předpokládá rekonstrukce kořenové ČOV.

    

   V obci je vybudována kořenová ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Sklené

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Sklené realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Sklené 3 000,0 1 800,0 4 800,0
  Obec Sklené celkem 3 000,0 1 800,0 4 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  30. 9. 2019 87/2019 administrativní opatření Sklené - modernizace VDJ, sběrné studny a vodních zdrojů - nový vrt hl. 50 m a výtlačný řad je délky 140,3 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.