Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Sirákov - CZ063.3714.6115.717 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Sirákov

  Číslo obce PRVKUK 717
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.717
  Kód obce 596728
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0717.01 Sirákov 14782 147826
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sirákov se nachází jihozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 11 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 566 - 608 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sirákov trvale bydlící 239 239 238 257 259 261 262
   přechodně bydlící 20 20 20 12 13 14 14
   celkem 259 259 258 269 272 275 276
   Obec Sirákov celkem trvale bydlící 239 239 238 257 259 261 262
   přechodně bydlící 20 20 20 12 13 14 14
   celkem 259 259 258 269 272 275 276
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Sirákov 252 256 250 255 257 255 257 260 262 264 267 267 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sirákov 230 230 230 257 259 261 262
   Obec Sirákov celkem 230 230 230 257 259 261 262
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sirákov má vybudovaný veřejný vodovod z r. 1971. Zdrojem pitné vody je prameniště, které má 8 studní a které se nachází na severním svahu kopce Blažkov. Celková vydatnost všech zdrojů je 1,25 l/s. Pro akumulaci vody byl vybudován VDJ 2 x 50 m3 (629,5/626,6 mn.m.), který je vzdálen asi 1 km od obce. Obec je z vodojemu zásobena gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména přívodní řad z VDJ do obce) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Sirákov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sirákov - - - - - 261 262
   Obec Sirákov celkem - - - - - 261 262
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou veřejnou jednotnou kanalizační síť, jejíž délka je cca 1605 m a při budování byly použity betonové trouby o profilech DN 300 - 800 mm.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace. Splašky budou odváděny do jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Poděšín.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Sirákov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Sirákov 3 400,0 14 000,0 17 400,0
  Obec Sirákov celkem 3 400,0 14 000,0 17 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.