Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Sazomín - CZ063.3714.6115.716 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Sazomín

  Číslo obce PRVKUK 716
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.716
  Kód obce 588237
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0716.01 Sazomín 17715 177156
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sazomín se nachází jihovýchodně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká řeka Oslava. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 525 - 542 m n.m.
   Obec Sazomín se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sazomín trvale bydlící 209 209 209 210 209 207 205
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 224 224 224 225 224 222 220
   Obec Sazomín celkem trvale bydlící 209 209 209 210 209 207 205
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 224 224 224 225 224 222 220
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Sazomín 217 208 213 217 213 215 233 224 235 245 248 248 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sazomín 215 215 214 210 209 207 205
   Obec Sazomín celkem 215 215 214 210 209 207 205
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sazomín má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na vodovodní síť obce Obyčtov. Zdrojem pitné vody je prameniště u obce Obyčtov. Voda je akumulována ve VDJ Obyčtov 40 m3 (565,0 m n.m.). Vodovod byl kolaudován v r. 2000.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Sazomín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030..

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sazomín - - - 210 209 207 205
   Obec Sazomín celkem - - - 210 209 207 205
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla vybudována splašková kanalizace o délce cca 2277 m a mechanicko-biologická ČOV.
   Původní kanalizace slouží jako dešťová.

   V obci je vybudována ČOV pro 300 EO.
   V současnosti napojené obce (místní části): Sazomín
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Sazomín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Sazomín - 2 000,0 2 000,0
  Obec Sazomín celkem - 2 000,0 2 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.