Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Sázava - CZ063.3714.6115.715 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Sázava

  Číslo obce PRVKUK 715
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.715
  Kód obce 596701
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0715.01 Sázava 14626 146269
  CZ063.3714.6115.0715.02 Česká Mez 14623 146234
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sázava se nachází jihovýchodně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 7 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Česká Mez a Sázava. Obcí protéká řeka Sázava. Rozsah zástavby je v rozmezí 490 - 520 m n.m.
   Obec Sázava se nachází v CHKO Žďárské vrchy, část místní části Česká Mez se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Česká Mez trvale bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 50 50 50 50 50 50 50
   Sázava trvale bydlící 531 530 530 590 600 600 600
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 571 570 570 630 640 640 640
   Obec Sázava celkem trvale bydlící 571 570 570 630 640 640 640
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 621 620 620 680 690 690 690
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Sázava 606 625 627 628 639 642 647 658 664 674 669 669 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Česká Mez 40 40 40 30 30 30 30
   Sázava 532 532 534 486 496 600 600
   Obec Sázava celkem 572 572 574 516 526 630 630
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Česká Mez

   Místní část Česká Mez má vybudovaný veřejný vodovod napojený na VDJ Sázava 2 x 150 m3 (553,5/550 m n.m.). Tlak je zajištěn přes AT stanici umístěnou v armaturní komoře VDJ Sázava. Výtlačný řad z VDJ je délky cca 0,9 km, rozvodné řady v části Česká Mez jsou v délce 1,2 km.

    

   Místní (městská) část Sázava

   Místní část Sázava má vybudovaný veřejný vodovod z r. 1990. Prameniště se nachází východně od obce Sázava, obsahuje pět kopaných studní, jednu studnu vrtanou a sběrnou studnu. Celkem je provedeno 7 ks svodných řadů v celkové délce 938 m. Ze sběrné studny je voda odvedena do úpravny vody řadem z PVC 160 v délce 1098 m. Úpravna vody slouží k odkyselení, odradonování a hygienickému zabezpečení vody. Z úpravny vody je voda odvedena potrubím PVC 160 délky 40 m do VDJ Sázava. Z VDJ je voda gravitačně vedena do spotřebiště. Rozvodné řady jsou délky cca 7,5 km.

   V roce 2009 bylo realizováno prodloužení vodovodního řadu v celkové délce cca 916 m včetně AT stanice pro lokalitu rodinných domů U Staré trati.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní(městská) část Česká Mez

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní(městská) část Sázava

   Je třeba dobudovat veřejný vodovod v lokalitě Kopaniny (ze Sázavy směrem na obec Nížkov), který bude napojen na vodovodní přivaděč Nové Dvory – Nížkov, který je veden těsně pod touto osadou a je zde připravena šachta pro připojení vodovodu.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Sázava realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Česká Mez - - - - - - -
   Sázava 480 480 480 520 520 600 600
   Obec Sázava celkem 480 480 480 520 520 600 600
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Česká Mez

   V místní části Česká Mez není vybudovaná veřejná kanalizace. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

    

   Místní (městská) část Sázava

   V místní části Sázava byla v r. 2002 vybudována splašková kanalizační síť včetně 3 čerpacích stanic. Původní kanalizace slouží jako dešťová. Délka splaškové kanalizace je cca 6,5 km.

   V místní části je vybudována mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 1090 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Sázava

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   V roce 2009 bylo realizováno prodloužení splaškové kanalizace v celkové délce 998 m pro lokalitu rodinných domů U Staré trati a prodloužení splaškové kanalizace v délce 159 m.

   V roce 2013 bylo realizováno cca 567 m splaškové kanalizace.

    

   V osadě Kopaniny není vybudovaná veřejná kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní(městská) část Česká Mez

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní(městská) část Sázava

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části je vybudována mechanicko-biologická ČOV pro 1090 EO.

    

   V osadě Kopaniny vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Sázava realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Česká Mez - - -
  Sázava 500,0 10 000,0 10 500,0
  Obec Sázava celkem 500,0 10 000,0 10 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.