Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nová Ves u Leštiny - CZ063.3601.6102.076 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nová Ves u Leštiny

  Číslo obce PRVKUK 76
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.076
  Kód obce 569151
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1988
  Golčův Jeníkov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0076.01 Nová Ves u Leštiny 10589 105899
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nová Ves u Leštiny leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obcí protéká Vranidolský potok. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Ves u Leštiny trvale bydlící 105 105 105 120 125 130 130
   přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
   celkem 105 105 105 140 145 150 150
   Obec Nová Ves u Leštiny celkem trvale bydlící 105 105 105 120 125 130 130
   přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
   celkem 105 105 105 140 145 150 150
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nová Ves u Leštiny 109 105 109 115 115 117 120 120 125 126 123 123 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Ves u Leštiny 105 105 105 120 120 125 125
   Obec Nová Ves u Leštiny celkem 105 105 105 120 120 125 125
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves u Leštiny (436 - 475 m n.m.) s osadou Kamenná Lhota má vybudovaný veřejný vodovod (kol. 2002), napojený přímo z rozvodné sítě obce Leština u Světlé na skupinový vodovod Vrbice - Leština. Voda je dodávána gravitačně z VDJ Vrbice 1 x 250 m3 (514,81/511,51 m n.m.). Zdrojem vody pro skupinový vodovod jsou dvě kopané studny (hloubka 5 m, vydatnost 2,8 l/s) v k.ú. Kynice, surová voda je upravována poblíž zdroje v samostatné odkyselovací stanici.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nová Ves u Leštiny realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Ves u Leštiny - - - - 120 125 125
   Obec Nová Ves u Leštiny celkem - - - - 120 125 125
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves u Leštiny má vybudovaný částečný systém veřejné jednotné kanalizace. Splaškové vody jsou předčištěny v septicích a následně vypouštěny do kanalizace nebo se akumulují v bezodtokových jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Nové Vsi u Leštiny navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Nová Ves u Leštiny
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nová Ves u Leštiny realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nová Ves u Leštiny - 8 000,0 8 000,0
  Obec Nová Ves u Leštiny celkem - 8 000,0 8 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.