Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rudolec - CZ063.3714.6115.714 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rudolec

  Číslo obce PRVKUK 714
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.714
  Kód obce 596671
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0714.01 Rudolec 14345 143456
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rudolec se nachází jihozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 13 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 598 - 638 m n.m.
   Obec Rudolec se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rudolec trvale bydlící 203 203 203 213 215 217 218
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 219 219 219 229 231 233 234
   Obec Rudolec celkem trvale bydlící 203 203 203 213 215 217 218
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 219 219 219 229 231 233 234
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rudolec 212 210 204 206 207 207 199 199 208 210 211 211 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rudolec 216 216 215 213 215 217 218
   Obec Rudolec celkem 216 216 215 213 215 217 218
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rudolec má vybudovaný veřejný vodovod zásobený z pěti kopaných studní S1 - S5. Ze studní S1 - S3 se přivádí voda gravitačně do VDJ Rudolec 100 m3 (657/654 m n.m.), ze studny S4 se voda do vodojemu čerpá. Studna S5 se provozuje při nedostatku vody (voda má vysoký obsah dusičnanů 50 – 75 mg/l). Z vodojemu Rudolec 100 m3 (657/654 m n.m.) se voda přivádí do obce gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V případě nedostatečného množství nebo kvality vody bude voda čerpána z jednoho ze dvou stávajících vrtů v katastru obce Poděšín do VDJ Rudolec. Z VDJ Rudolec bude gravitačně posílen i vodní zdroj Bohdalov.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Rudolec se uvažuje se zásobením z jednoho ze dvou dosud nevyužitých vrtů v katastru obce Poděšín.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rudolec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rudolec - - - - - - 218
   Obec Rudolec celkem - - - - - - 218
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Rudolec má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2000 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm. Kanalizace je zaústěna do rybníka pod obcí, ze kterého vytéká Bohdalovský potok. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo rybníka nebo do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Rudolec
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rudolec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rudolec 4 000,0 11 000,0 15 000,0
  Obec Rudolec celkem 4 000,0 11 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.