Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rosička - CZ063.3714.6115.713 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rosička

  Číslo obce PRVKUK 713
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.713
  Kód obce 549941
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0713.01 Rosička 14625 146251
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rosička se nachází jihozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 9 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 587 - 622 m n.m.
   Část obce se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rosička trvale bydlící 49 49 49 51 50 49 47
   přechodně bydlící 6 6 6 6 6 6 6
   celkem 55 55 55 57 56 55 53
   Obec Rosička celkem trvale bydlící 49 49 49 51 50 49 47
   přechodně bydlící 6 6 6 6 6 6 6
   celkem 55 55 55 57 56 55 53
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rosička 47 53 55 54 52 51 50 47 46 47 46 46 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rosička - - - - 50 49 47
   Obec Rosička celkem - - - - 50 49 47
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rosička nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni z vlastních studní. V obci se projevuje nedostatek vody, kvalita vody též není dobrá (voda tvrdá, NO3, Fe).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci bude vybudována vodovodní síť s vlastním vodním zdrojem (vrt hloubky 80 m o vydatnosti 0,2 l/s.), vodojemem včetně úpravny vody. Dále bude proveden výtlačný řad z vrtu do vodojemu v délce cca 87 m, přívodní řad do obce v délce cca cca 490 m a rozvodné řady po obci v délce cca 1022 m.
   Pokud nebude realizována výstavba vodovodu, zůstane stávající způsob zásobování obyvatel pitnou vodou. Jednotlivé domácnosti budou zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje s novým vodním zdrojem nacházejícím se jižně pod obcí Rosička.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rosička realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rosička - - - - - - -
   Obec Rosička celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizace, na kterou je napojena většina obyvatel. Kanalizace je zaústěna do drenážního rigolu a ten poté ústí do řeky Sázavy.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Rosička k realizaci navrženo žádné opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rosička 4 500,0 - 4 500,0
  Obec Rosička celkem 4 500,0 - 4 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.